Z časopisu Ruženec 2/2009

List magistra Rehole kazeľov

Pozývam celú dominikánsku rodinu, aby sa zastavila a počas roka 2009 zamerala na nasledujúcu tému: „Na počiatku bolo Slovo: Dominik, kazateľ milosti.“ Pomocou tejto témy sa zaväzujeme sadnúť si s Dominikom ku Kristovým nohám
a spolu s ním „čerpať potravu z Božieho slova“.

Drahí bratia a sestry vo sv. Dominikovi a sv. Kataríne: „Na počiatku bolo Slovo, a Slovo bolo u Boha, a to Slovo bolo Boh... a Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami“ (Jn 1, 1.14). Je niekoľko textov v Písme, ktoré lepšie zachytávajú ducha Adventu a vianočného obdobia ako tento text z Prológu Jánovho evanjelia. Evanjelista nás niekoľkými slovami pozýva do plnosti tajomstva Vtelenia. To nie je divadlo, ktoré pozorujeme z diaľky, pretože, ako uvádza text, Slovo prišlo prebývať „medzi nás“, ako jeden z nás. Na záver XII. biskupskej synody O Božom slove v živote a poslaní Cirkvi delegáti vo svojom Posolstve napísali: „V gréckom origináli sú len tri fundamentálne slová: Lógos sax efgéneto – Slovo sa stalo telom. A predsa, toto je nielen vrchol poetického a teologického klenotu, ktorým je prológ k Jánovmu evanjeliu (Jn 1, 14), ale aj aktuálne jadro kresťanskej viery“ (II, č. 4).

Narodenie Slova „medzi nami“ berie na seba naliehavosť v roku, v ktorom sa prelínajú cesty života Cirkvi a rehole. Predovšetkým slávime a ďakujeme za nedávnu synodu
O Božom slove, ktorá sa konala v ďalšom milosťou naplnenom kontexte: v roku veľkého apoštola pohanov, sv. Pavla. A obidve tieto udalosti súvisia s naším dominikánskym jubilejným putovaním, ktoré vyvrcholí v roku 2016 oslavou osemstého výročia potvrdenia rehole pápežom Honoriom III.

Aj pre Dominika bolo Božie slovo prítomné „na počiatku“ zázraku, ktorý viedol k zrodu Rehole kazateľov. Celý jeho život, ktorý prežíval v intímnej jednote so Slovom, nás pozýva
k hlbokému kontemplatívnemu načúvaniu Slovu a k odvážnemu záväzku kázať to isté Slovo dnešnému svetu. V Dialógu našej sestry Kataríny Sienskej čítame: „[Dominik] vo svete pôsobil ako apoštol, s pravdou a svetlom rozsieval semeno môjho Slova, rozháňal temnotu darom svetla“ (č. 158). Božie slovo, ktoré sa stalo telom a ktoré horelo v Dominikovom srdci, bolo to isté Slovo, ktoré kázal s vášnivou horlivosťou, zapáliac v Európe oheň Kristovej lásky a súcitného milosrdenstva.

Blažený Dominik mal nehasnúci smäd po spáse duší, v tom sa mu nikto nevyrovnal. Odovzdal sa v kázaní, s veľkým oduševnením nabádal bratov a prikazoval im, aby ohlasovali Božie slovo vo dne, v noci, v kostoloch a domoch, na poliach a na vedľajších cestách – inými slovami, na všetkých miestach aby hovorili iba o Bohu. (Svedok citovaný Alainom Qilici, „En suivant un Maître sprituel“, la Revue du Rosaire, júl – august 2003.)

Jeho Svätosť, pápež Benedikt XVI. nám na začiatku synody O Božom slove pripomenul,
že „...je dôležité, aby jednotliví veriaci a spoločenstvá vstúpili do stále väčšej intimity
s Božím slovom... [pretože] čerpať pokrm z Božieho slova je [pre Cirkev] prvoradá
a základná úloha.“ Preto, ako súčasť nášho jubilejného putovania, ktoré začalo oslavou 800. výročia založenia komunity v Prouilhe, pozývam celú dominikánsku rodinu, aby sa zastavila a počas roka 2009 zamerala na nasledujúcu tému: „Na počiatku bolo Slovo: Dominik, kazateľ milosti“. Pomocou tejto témy sa zaväzujeme sadnúť si s Dominikom
ku Kristovým nohám a spolu s ním „čerpať potravu z Božieho slova“.

Toto dedičstvo milosti zdieľame všetci navzájom – bratia a mníšky, kongregačné sestry
a laickí dominikáni, mladí a starí, bohatí a chudobní. A všetci veľmi dobre vieme, že keď sme už raz boli nasýtení Slovom, stojíme pred veľkou výzvou, pred ktorou stál aj sv. Pavol
a ktorú zhrnul v apoštolskom výkriku: „Beda mi, keby som nehlásal evanjelium!“ (1 Kor 9, 16). Nasledujúc príklad Dominika, Pavlov výkrik sa stáva naším a ohlasujeme evanjelium aj za pomoci témy, ktorá sprevádza roky nášho putovania odteraz až po oslavu jubilea v roku 2016. Avšak aby sa nám to podarilo, vidíme potrebu urobiť malú, ale základnú úpravu: ako dominikáni naplníme svoje povolanie len vtedy, keď budeme volať ako komunita:
„Beda nám, keby sme nehlásali evanjelium!“
„Tieto slová sv. Pavla sú“, ako povedal pápež Benedikt XVI. v úvodnom príhovore
k Synode, „výkrik, ktorý sa stáva pre každého kresťana naliehavým pozvaním slúžiť Kristovi.“ A preto prijímame tieto slová do svojho srdca a spoznávame v nich to evanjelium, ktoré zrodilo kazateľskú misiu nášho Otca sv. Dominika, ktorý stále pri sebe nosil evajelium
sv. Matúša a listy sv. Pavla a stal sa skutočným Božím kazateľom milosti. Vždy, keď spievame O Lumen, vzývame Dominika týmto titulom: Prædicator Gratiæ, pretože je to on, kazateľ, učeník Slova, ktorý sľúbil, že bude kráčať s nami a obnoví v nás nezaslúžené „vyliatie“ Slova, ktoré bolo prítomné, keď boli zasiate prvé semená Svätého kázania
v úrodnej pôde južnej Európy. Nech nás zjednotí ako rodinu zídenú okolo Slova a dá nám kontemplatívne, pokorné srdce, túžiace a pripravené v slobode odpovedať na výzvy evanjelia dnešných dní.

A teraz osobnejšie: Kráčajúc dňami Adventu ku kontemplácii Slova, ktoré sa stalo telom pod nočnou betlehemskou oblohou, by som rád pripojil želanie požehnaných a radostných Vianoc každému členovi Dominikánskej rodiny na celom svete. „Betlehem“ – dom chleba – nám pripomína dve dôležité skutočnosti. Najskôr, Vtelené Slovo nás prišlo nasýtiť. Želám nám, aby sme sa sýtili pri stole jeho milosrdenstva a odpustenia každý deň nového roka.
A po druhé, vo svete, ktorý neustále stojí pred obrovským hladom a neustálou hrozbou vojny, sa znovu pozrime na Krista, ktorého „slová ohlasujú spravodlivosť, vlievajú odvahu skľúčeným a ponúkajú odpustenie hriešnikom“ (Posolstvo synody, IV, č. 13). Tieto slová nech sa stanú našimi slovami, aby sme aj my mohli v jeho mene ohlasovať evanjelium pokoja.

Bratia a sestry, na tejto púti viery kráčame spolu ako rodina a navzájom sa povzbudzujeme. Nech nás Duch Svätý pomaže, keď kráčame v nádeji vpred a nech nás sv. Dominik požehná a povzbudí, aby sme boli oddaní veľkému dedičstvu, ktoré nám zanechal.

Vo sv. Dominikovi Váš brat, kazateľ milosti

fr. Carlos A. Azpiroz Costa OP

magister Rehole kazateľov

 

 

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci

Ruženec 2/2009
Fra Bartolommeo: Obetovanie Ježiša v Chráme
Na obsah časopisu
   O činnosti DMC                
   História RB                        
   Ružencové bratstvo       
   Promótor pre ruženec    
   Podujatia DMC                 
   Vaše otázky                      
   Ponúkame                        
   Časopis Ruženec             
   Modlitba ruženca            
   Kontakt                              
Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum