Informácie o spracúvaní osobných údajov

podľa zákona č. 18/2018 Z.z. (ďalej len zákon). o ochrane osobných údajov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon), v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – ďalej len „Nariadenie“)

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje, je spoločnosť Dominikánske mariánske centrum Košice, cirkevná organizácia, Mäsiarska 6, 040 01 Košice, IČO: 31992579

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľa možno kontaktovať emailom na adrese: dmc@dominikani.sk

 

Prevádzkovateľ spracúva tieto osobné údaje:

1. Spracúvané osobné údaje: tituly, meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje (telefónne číslo a e-mail), zoznam zaslaných materiálov, dokumentov a publikácií, ako aj zoznam účastí na akciách organizovaných a zabezpečovaných prevádzkovateľom.

Účel spracúvania: oprávnený záujem prevádzkovateľa vykonávať svoju hlavnú činnosť, za účelom ktorého bol zriadený, poskytovaním informácií, dokumentov, služieb a podpory hlavne pre členov a sympatizantov Ružencových bratstiev podľa ich potreby a viesť ich evidenciu pre dokumentovanie činnosti.

Doba uchovávania: 5 rokov od dátumu objednania materiálov, dokladov, publikácií alebo od účasti na akcií organizovanej prevádzkovateľom.

Na spracovanie uvedených osobných údajov nie je potrebný písomný súhlas dotknutej osoby na ich spracovávanie. V prípade neposkytnutia uvedených údajov sa nebude môcť dotknutá osoba opakovane zapájať do podujatí organizovaných prevádzkovateľom v plnom rozsahu a nebude môcť získavať dokumenty a materiály vydávané organizáciou.

 

2. Spracúvané osobné údaje: tituly, meno, priezvisko, adresa, suma a spôsob poskytnutia každého príspevku a milodaru poskytnutého dotknutou osobou, ich celková výška, ako aj ich účel a v prípade ich poskytnutia prevodom na účet aj údaje o bankovom účte, z ktorého boli poskytnuté

Účel spracúvania: oprávnený záujem prevádzkovateľa vykonávať svoju hlavnú činnosť, za účelom ktorého bol zriadený, poskytovaním informácií, dokumentov, služieb a podpory pre podporovateľov činnosti prevádzkovateľa podľa ich požiadaviek a účelu poskytnutého príspevku a viesť ich evidenciu pre účely účtovníctva a štatistiky.

Doba uchovávania: 10 rokov po roku, v ktorom bol údaj zaevidovaný.

Na spracovanie uvedených osobných údajov nie je potrebný písomný súhlas dotknutej osoby na ich spracovávanie. Prevádzkovateľ vedie účtovníctvo podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, pričom dodržiava aj zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Údaje sú evidované aj v účtovných záznamoch prevádzkovateľa v zmysle zákona.

 

Ďalšie informácie k spracovávaným osobným údajom:

1. Osobné údaje nezamýšľa preniesť do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

2. Pri spracovaní nepoužívame automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

3. Nemáme v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.

4. Spracúvanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.

5. Osobné údaje obvykle nezverejňujeme a neposkytujeme tretím osobám, okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá zákon, priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo ak je sprístupnenie alebo poskytnutie zmluvne dohodnuté a dotknutá osoba poskytla na to súhlas.

6. Zoznam tretích strán, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje dotknutých osôb, okruh príjemcov, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, na základe zmlúv s prevádzkovateľom a okruh sprostredkovateľov:
— Orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru
— Orgány činné v trestnom konaní
— Finančná správa a daňové úrady
— Súdy
— Úrad na ochranu osobných údajov
— Sprostredkovatelia: spoločnosti zabezpečujúce servis v oblasti účtovníctva a komunikácie s členmi, sympatizantmi a podporovateľmi Ružencových bratstiev.

 

Poučenie o právach dotknutej osoby

Oznamujeme Vám, že ako dotknutá osoba máte právo:
— požadovať od nás prístup k Vašim osobným údajom;
—získať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a
— byť informovaný o dobe uchovávania osobných údajov;
— požadovať opravu Vašich osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania
— namietať spracúvanie osobných údajov;
— podať návrh na začatie konania, ak ste dotknutý na svojich právach ustanovených Zákonom;
— získať informáciu o zdroji osobných údajov,
— byť informovaný o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania;
— byť informovaný o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu údajov,
— na poskytnutie informácie v prípade, že údaje neboli získané od Vás, o zdroji z ktorého pochádzajú Vaše osobné údaje, prípadne na informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov;
— na prenosnosť osobných údajov;
— právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ak bol udelený;
— podať návrh na začatie konania, ak máte pochybnosti s spracovaní Vašich údajov, na Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk.

Osobné údaje Vám poskytneme spôsobom podľa Vašej požiadavky. Právo získať Vaše osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

 

Súčinnosť a pomoc prevádzkovateľa

V prípade nejasností alebo ak potrebujete pomoc pri uplatňovaní Vašich práv spojených so spracovávaním Vašich osobných údajov, kontaktuje nás na adrese dmc@dominikani.sk

 

 

   O činnosti DMC                
   História RB                        
   Ružencové bratstvo       
   Promótor pre ruženec
   Podujatia DMC                 
   Vaše otázky                      
   Ponúkame                        
   Časopis Ruženec           
   Modlitba ruženca            
   Kontakt                              

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci

Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum

Zoznam plánovaných duchovných obnov v roku 2018

Zoznam priebežne aktualizujeme na stránkach časopisu Ruženec. Zmena programu vyhradená.

8. september (sobota) — Bánov

9 september (nedeľa) — Bzovík

9 september (nedeľa) — Chlebnice

16. september (nedeľa) — Levoča

22. september (sobota) — Dlhá Lúka

22. september (sobota) — Báb

22. september (sobota) — Liptovské Matiašovce

23. september (nedeľa) — Kapušany, Lipníky, Lada

13. október (sobota) — Rajec

14. október (nedeľa) — Myjava

21 október (nedeľa) — Slovenská Ves

21. október (nedeľa) — Vyšné Opátske

10 november (sobota) — Stráňany