Archív podujatí DMC uskutočnených v roku 2009   

13. 12. 2009 — Kendice — duchovná obnova RB pri kostole sv. Michala, archanjela

12. 12. 2009 — Bardejovská Nová Ves — duchovná obnova RB pri kostole Narodenia Panny Márie

08. 12. 2009 — Košice-Barca — duchovná obnova RB pri kostole sv. Petra a Pavla

06. 12. 2009 — Lipany — duchovná obnova RB pri kostole sv. Martina z Tours

29. 11. 2009 — Hažín + Jasenov — duchovná obnova RB — V nedeľu ráno (29.11.2009) pokračovala duchovná obnova vo filiálkach Hažín a Jasenov, kde promótor pre ruženec slávil sv. omše. Popoludní program pokračoval v Jasenove, kde promótor veriacich vyzval k tomu, aby ich spoločná modlitba posvätného ruženca bola znamením, že majú pohľad upretý so stále väčšou láskou a vďačnosťou na Krista. Členovia RB sa rozhodli urobiť potrebné kroky pre obnovu svojho RB.

28. 11. 2009 — Humenné-Pod Sokolejom — duchovná obnova RB pri kostole Sťatia sv. Jána Krstiteľa a RB pri kostole sv. Michala, archanjela v Hažíne nad Cirochou — V sobotu, v predvečer prvej adventnej nedele (28.11.2009), začala duchovná obnova ružencových bratstiev farnosti Humenné pod Sokolejom (dekanát Snina, Košická arcidiecéza). Na úvod sa spoločenstvo pomodlilo k Duchu Svätému, a neskôr počúvalo prednášku o tom, že človek musí v živote neraz pri riešení otázok prejsť zložitosťou, aby sa dostal k pravej jednoduchosti. Ružencové bratstvo je skupina, ktorá sa vyhýba falošnej jednoduchosti, teda zjednodušovaniu vecí. Modlitbou posvätného ruženca sa prítomní ruženčiari upevnili v tomto poznaní a stretnutie vyvrcholilo slávením svätej omše.

26.–29. 11. 2009 — Nitra-Kalvária — duchovné cvičenia pre členov RB dekanátu Vráble

22. 11. 2009 — Ľubica — duchovná obnova RB pri kostole Nanebovzatia Panny Márie — Dopoludňajším slávením sv. omší nedele Krista Kráľa (22.11.2009) ukončili a ďakovali za prežitý rok spolu so svojím duchovným otcom Martinom Tondrom a promótorom pre ruženec Šimonom Tyrolom veriaci farnosti Ľubica (dekanát Kežmarok, Spišská diecéza). Stretnutie začalo popoludní adoráciou. Po jej skončení nasledovala prednáška. Promótor v nej pripomenul dôvody, ktoré viedli k zakladaniu ružencových bratstiev už v čase sv. Dominika. Ruženčiari sa rozhodli vykonať potrebné kroky k oživeniu a fungovaniu ružencového bratstva, aby to nebolo iba o zoznamoch ľudí na papieri. Po skončení nasledovalo srdečné stretnutie pri občerstvení v pastoračných priestoroch.

21. 11. 2009 — Tulčík + Demjata — duchovná obnova RB — Sobota pred nedeľou Krista Kráľa (21.11.2009) bola dňom duchovnej obnovy farnosti Tulčík (dekanát Prešov-mesto, Košická arcidiecéza). Dopoludnia sa stretli ruženčiari filiálky Demjata, kde modlitbou radostného ruženca a prednáškou o dôležitosti byť živým členom Cirkvi začali duchovnú obnovu. Po nej nasledovalo slávenie Eucharistie. Popoludní sa stretli ruženčiari Tulčíka, ktorí boli povzbudení k tomu, aby vytvárali RB ako skupinu veriacich, ktorí chcú hlbšie prežívať svoju vieru, zamýšľať sa nad svojím životom a preberať zodpovednosť vo svojej farnosti. Modlitbou posvätného ruženca a slávením Eucharistie vyvrcholil program v kostole. Na oboch miestach po skončení nasledovalo príjemné posedenie a bohaté občerstvenie v kultúrnom dome za hojnej účasti ruženčiarov, promótora i duchovného otca Jána Sedláka.

15. 11. 2009 — Snina–Sídlisko I — duchovná obnova RB pri kostole Božieho milosrdenstva — 33. nedeľu v období cez rok (15.11.2009) slávili veriaci farnosti Snina, Sídlisko I (dekanát Snina, Košická arcidiecéza) spoločne s promótorom pre ruženec, keď modlitbou posvätného ruženca a slávením nedeľných svätých omší začali duchovnú obnovu. Popoludní sa ruženčiari stretli na prednáške na tému ružencové bratstvo – matka, ktorá oplakáva smrť svojho jediného syna. RB má byť „matkou“, ktorá plače a prináša Ježišovi duchovne mŕtvych synov a dcéry. Tak, ako Ježiš vzkriesil Naimskej vdove mŕtveho syna, rovnako privádza k životu tých, ktorí k nemu prichádzajú, a ktorých možno iní oplakávajú. Po besede nasledovalo príjemné neformálne stretnutie pri občerstvení.

14. 11. 2009 (sobota) — Brestov — duchovná obnova RB pri kostole Nanebovzatia Panny Márie — 14.11.2009 sa modlitbou posvätného ruženca začala duchovná obnova ružencového bratstva vo farnosti Brestov, ktorá patrí do dekanátu Prešov-Solivar, ktorý je súčasťou Košickej arcidiecézy. Nasledovalo slávenie Eucharistie, kde v príhovore promótor pre ruženec P. Šimon Tyrol OP odpovedal na otázku, prečo sa ružencové bratstvá nevolajú sesterstvá, keď veľkú väčšinu tvoria ženy. Vysvetlil, že to, čo je v ružencovom bratstve najdôležitejšie, je moje bratstvo k Ježišovi. To znamená, či sme muži alebo ženy, ak sme v ružencovom bratstve, naším spoločným bratom je Ježiš. Iba vo vzťahu s ním môžeme povedať Bohu – Otec. Po svätej omši nasledovala prednáška o zmysle ružencového bratstva, a o tom, ako by malo správne fungovať.

13. 11. 2009 — Košice (sídlisko Terasa) — duchovná obnova ružencového bratstva pri kostole sv. Gorazda a spoločníkov — V rámci prípravy slávenia 10. výročia konsekrácie kostola sv. Gorazda v Košiciach na sídlisku Terasa (dekanát Košice-Stred, Košická arcidiecéza), sa v piatok 13.11.2009 konala duchovná obnova tejto farnosti, ktorú zorganizovali členovia RB. Témou obnovy bolo hľadanie odpovede na to, aký je náš Boh. Aby sme Boha poznávali nielen ako toho, ktorý je najväčší, ale že ten istý Boh sa kvôli mne stal Bohom najnižším, dokonca nižšie postaveným v tomto svete ako ktokoľvek z nás. Po skončení prednášok nasledovala modlitba posvätného ruženca, slávenie Eucharistie a nakoniec sviečkový sprievod okolo kostola.

8. 11. 2009 — Dolné Orešany — duchovná obnova ružencového bratstva — Čo sme ochotní obetovať pre Boha? Žijeme stále rýchlejším tempom, ale žiaľ len v horizontálnej priamke – dôležité pre mnohých z nás je len to, čo nás obklopuje, čo máme na dosah ruky. Chýba nám vertikálny rozmer, teda osobný vzťah k živému Bohu. Aj tieto myšlienky zazneli na nedeľných bohoslužbách v Dolných Orešanoch (dekanát Smolenice, Trnavská arcidicéza) počas duchovnej obnovy, ktorá sa konala 8.11.2009. Poobede sa uskutočnilo stretnutie členov RB, ktorí sa rozhodli pokračovať v nastúpenej ceste obnovy ich miestneho RB.

7. 11. 2009 — Bratislava-Petržalka — duchovná obnova ružencového bratstva pri kostole Sedembolestnej Panny Márie vo farnosti Bratislava-Petržalka-Lúky — Prvú sobotu v mesiaci november (7.11.2009) sa konala duchovná obnova RB vo farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave-Petržalke (dekanát Bratislava-Juh, Bratislavská arcidiecéza). Program začal modlitbou posvätného ruženca, po ktorom nasledovalo slávenie Eucharistie. Promótor pripomenul v príhovore význam ružencového bratstva v dejinách Cirkvi. Spomenul, že podstatnou črtou členov RB bolo rozhodnutie pestovať svoj osobný vzťah s pánom Ježišom, ktorý nás učí nachádzať cestu k našim blížnym. Po svätej omši nasledovala prednáška o ružencovom bratstve, ktoré má byť živým spoločenstvom. Uskutočnili sa voľby finančnej komisie, horliteľov ruží a horliteľa RB. Duchovná obnova skončila spoločným občerstvením.

7. 11. 2009 — Bratislava-Rača — duchovná obnova ružencového bratstva — V podvečer (7.11.2009) sa konala duchovná obnova ružencového bratstva vo farnosti Bratislava-Rača (dekanát Bratislava-Stred, Bratislavská arcidiecéza). Veriaci sa spoločne zamýšľali nad tým, že členstvo v RB má byť osobným rozhodnutím jednotlivca, ktorý túži po tom, aby bol živým údom Cirkvi, modlí sa spolu s ostatnými s úmyslom, aby všetci ľudia boli spasení. Súčasťou bola beseda o tom, ako dnes budovať takéto skupiny. Modlitba posvätného ruženca a slávenie Eucharistie boli vyvrcholením duchovnej obnovy.

25. 10. 2009 — Dvorníky — duchovná obnova ružencových bratstiev vo farnosti Dvorníky — Poslednú októbrovú nedeľu 25. 10. 2009 bratia dominikáni Andrej Visokai a Šimon Tyrol slávili nedeľné sväté omše spoločne s veriacimi farnosti Dvorníky (Hlohovecký dekanát, Trnavská arcidiecéza), do ktorej patria aj filiálky Bojničky, Posádka, Šalgočka, Zemianske Sady. Bratia dominikáni povzbudili ruženčiarov, aby rozvíjali svoju modlitbu a budovali spoločenstvo pri svojom kostole. Popoludní program pokračoval prednáškou o podstate ruženca, a uvedomovaní si, aké je dôležité v dnešných časoch, pokračovať v bohatej tradícii, ktorú nám zanechali naši predkovia.

24. 10. 2009 — Pastuchov — duchovná obnova ružencových bratstiev vo farnosti Pastuchov — Ak chceme iným ohlasovať Krista, musíme ľudí, s ktorými sa stretávame, milovať. Tieto a iné slová zazneli 24. októbra 2009 na duchovnej obnove ružencových bratstiev farnosti Pastuchov (Hlohovecký dekanát, Trnavská arcidiecéza). Povzbudivé bolo, že ruženčiari prejavili záujem podniknúť kroky na zreformovanie svojho RB. Po prednáške a diskusii nasledovala modlitba posvätného ruženca a slávenie Eucharistie.

15.–18. 10. 2009 — Zemplínska Teplica — duchovné cvičenia pre horliteľov ružencových bratstiev dekanátu Trebišov — V dňoch 15.–18. 10. 2009 sa v Zemplínskej Teplici konali duchovné cvičenia pre horliteľov dekanátu Trebišov (Košická arcidiecéza), ktorých téma bola zamyslieť sa nad tým, „aký je náš Boh“. Spoločne rozjímali o tom, že náš Boh sa zjavuje ako svätý, to znamená iný. Ako ten, ktorý je najväčší a nedostupný, ale zároveň sa zjavuje aj ako najmenší, posledný, a sluha všetkých. Počas pracovných stretnutí si horlitelia vymenili svoje skúsenosti a spoločne uvažovali o skvalitnení duchovného života v ružencových bratstvách, o ktoré sa starajú.

10.–11. 10. 2009 — Košice — Slávnosť Ružencovej Panny Márie — Tradičná odpustová slávnosť Ružencovej Panny Márie v dominikánskom kostole v Košiciach sa tento rok niesla v duchu Cirkvou vyhláseného Roka kňazstva. V jej úvode krojovaní pútnici z Vyšnej Hutky a Kokšov-Bakše priniesli do dominikánskeho kostola sochu Ružencovej Panny Márie, symbol ružencových bratstiev na Slovensku, a pomodlili sa radostný ruženec. Po ňom nasledovala sv. omša, na ktorej prvý hosť slávnosti, predstavený rehole augustiniánov Juraj Pigula, priblížil kňazstvo Ježiša Krista. V ďalšom priebehu večera sa ruženčiarom prihovoril promótor pre ruženec Šimon Tyrol. Jeho slová o potrebe živo prežívať svoju účasť v ružencových bratstvách zaujímavo doplnili svedectvá horliteliek ružencových bratstiev z Košíc (dominikánsky kostol), Vyšnej Hutky a Barce. Po pútnických spevoch a modlitbe ruženca svetla prišiel druhý hosť slávnosti Andrej Valent, karmelitán. Na sv. omši o polnoci vysvetľoval, ako by mal kresťan správne prežívať svoje utrpenie a súcitiť s utrpením i slabosťami druhých. Po osviežujúcom agapé, tichej adorácii, čase bdenia členov Večného ruženca a bolestnom ruženci nasledovala prvá ranná sv. omša. Jej témou bola svätosť skrze vieru Ježiša Krista. Odpustová slávnosť vyvrcholila svätou omšou predpoludním, na ktorú prijal pozvanie provinciál rehole jezuitov páter Peter Bujko. Podľa jeho slov veľmi dôležitou súčasťou kresťanského života je hodnovernosť. Aby to, čomu človek verí, vyžarovalo z jeho správania aj navonok.

7. 10. 2009 — Partizánske — duchovná obnova — Slávnosť Ružencovej Panny Márie (7. 10. 2009) spoločne s promótorom pre ruženec oslávili počas duchovnej obnovy veriaci farnosti Partizánske (Banskobystrická diecéza). Počas slávenia sv. omše, ktorej predchádzala modlitba posv. ruženca, promótor pripomenul dôležitosť objaviť ruženec vo svetle Svätého písma, v súlade s liturgiou a tiež v kontexte každodenného života. Po svätej omši nasledovala diskusia o tom, ako prakticky žiť svoje členstvo v ružencovom bratstve, a tiež, aby sme ako ruženčiari dokázali vytvoriť skupinu kresťanov túžiacich po zrelosti svojej viery.

3. 10. 2009 — Šaštín-Stráže — 3. púť ružencových bratstiev do Národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie – Patrónky Slovenska, v Šaštíne — Počas prvej soboty v mesiaci október (3. 10. 2009) sa v Národnej bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne (Bratislavská arcidiecéza), za hojnej účasti ruženčiarov slávila fatimská sobota, ktorá bola súčasťou 4. púte ružencových bratstiev. Púť sa začala stretnutím ruženčiarov o 14. hodine rozjímaním o počiatkoch úcty k Panne Márii v dejinách ružencových bratstiev. Tiež sa spoločne zamýšľali nad prvým delením 150-tich Zdravasov (podľa počtu Dávidových žalmov), ktoré urobil kartuzián Dominik Pruský na začiatku 15. storočia s cieľom ukázať cestu na dosiahnutie kontemplácie. Táto prax „opakovania Zdravasov v pohľade na život Ježiša Krista“ bola podnetom k tomu, aby bola odporúčaná aj za múry kláštorov, teda medzi laikmi. O 16. hodine program pokračoval modlitbou posv. ruženca, adoráciou a slávením Eucharistie (fatimská sobota), ktorej predsedal biskup Dominik Tóth. V homílii pútavo rozprával o svätosti, ktorá je pozvaním pre nás všetkých. Vyzdvihol život sv. Terézie z Lisieux a jej cestu lásky k Bohu ako k nášmu najlepšiemu Otcovi. Po sv. omši nasledoval sviečkový sprievod, ktorý bol ukončením púte. Vyslovujeme úprimnú vďaku komunite bratov saleziánov za možnosť uskutočniť už 4. stretnutie ruženčiarov v Šaštíne.

2. 10. 2009 — Pezinok — stretnutie horliteľov RB dekanátov Pezinok, Malacky, Senec — Horlitelia a členovia RB dekanátov Pezinok, Malacky a Senec (Bratislavská arcidie­céza) sa stretli na duchovnej obnove v kapucínskom kostole v Pezinku 2. 10. 2009. Stretnutie začalo modlitbou k Duchu Svätému, po nej pokračovalo rozjímaním na tému: „Ako prežívať strach v živote viery, ako prežívať vinu, a akým spôsobom je možné už v tomto živote zažiť zmŕtvychvstanie.“ Dopoludňajší program vyvrcholil adoráciou, po ktorej nasledovalo občerstvenie pre všetkých účastníkov. Poobede sa ruženčiari stretli na pracovnom stretnutí, kde spoločne s promótorom pre ruženec hľadali odpovede na otázku, ako môžeme cez aktívne členstvo v RB budovať spoločenstvo pri svojom kostole. Stretnutie vyvrcholilo slávením Eucharistie.

27. 9. 2009 — Snina, farnosť Povýšenia sv. Kríža — duchovná obnova RB — 26. nedeľu cez rok (27. 9. 2009) sa slávením sv. omší dopoludnia začala duchovná obnova farnosti Povýšenia Sv. Kríža v Snine (Sninský dekanát, Košická arcidiecéza). Veriaci spoločne s promótorom pre ruženec rozjímali o tom, akým spoločenstvom má byť Cirkev i ružencové bratstvo. Nie sektou uzatvorenou do seba, ale otvoreným spoločenstvom zrelých zodpovedných ľudí, ktorí majú záujem prispieť k budovaniu jednoty medzi všetkými ľuďmi. Popoludní sa ruženčiari stretli na prednáške a besede konanej v Cirkevnom centre voľného času. Stretnutie skončilo neformálnym stretnutím pri občerstvení.

26. 9. 2009 — Ťahanovce (obec) — duchovná obnova RB — Modlitbou posv. ruženca za hojnej účasti veriacich i duchovného otca začala duchovná obnova farnosti Ťahanovce-obec. Po spoločnej modlitbe posvätného ruženca nasledovala prednáška, ktorej súčasťou bolo objasniť kroky vedúce k oživeniu RB. Po nej sa slávila Eucharistia, v ktorej zúčastnení spoločne ďakovali Pánu Bohu za všetky jeho dary a prosili o pomoc do ďalších dní. Spoločné posedenie v kultúrnom dome, spojené s pohostením, bolo bodkou za duchovnou obnovou.

20. 9. 2009 — Diviaky nad Nitricou — duchovná obnova RB — Veriaci farnosti Diviaky nad Nitricou (dekanát Nitrianske Rudno, Nitrianska diecéza) oslávili (20. septembra 2009) spoločne s P. Šimonom Tyrolom 25. nedeľu v cez­ročnom období. Modlitbou posvätného ruženca sa pripravili na slávenie Eucharistie, počas ktorej sa páter Šimon Tyrol pýtal: „Akými sme ľuďmi? Nie sme len tí, čo sa šplhajú do popredia za každú cenu, zraňujúc pritom iných? Túžime po svätosti? Chceme nasledovať Krista, ktorý prináša život, ktorý je večný? Odpovedať si musí každý sám, no iba ten, kto s Ježišom žije, trpí i umiera, môže s Ježišom vstať z mŕtvych“, doznievali slová promótora.

19. 9. 2009 — Diviacka Nová Ves — stretnutie horliteľov RB dekanátu Nitrianske Rudno — Stretnutie členov a horliteľov RB dekanátu Nitrianske Rudno (Nitrianska diecéza) sa konalo 19. 9. 2009 v Diviackej Novej Vsi. Počas stretnutia zneli slová o tom, že v ruženci sa učíme byť deťmi milujúceho Boha, bratmi Ježiša Krista, v ktorých sa Boží Duch modlí aj vtedy, keď my nerobíme nič. Ružencové bratstvo chce pomáhať žiť život, ktorý nás premieňa na nových ľudí. Vďačných za to, že ich Boh spoznal.

15. 9. 2009 — Trstená — duchovná obnova RB — Počas duchovnej obnovy, ktorá sa uskutočnila v deň slávnosti Sedembolestnej Panny Márie – patrónky Slovenska (15. 9. 2009) v Trstenej (dekanát Trstená, Spišská diecéza), bola téma zameraná na otázky, či vieme, prečo sa modlíme ruženec a kvôli čomu sme v RB. Slávenie tohto sviatku nám v liturgii ukazuje veriacu ženu – Máriu, ktorá neuteká pred krížom, ktorá kríž nepreklína, ale zotrváva pod ním s vierou, dívajúc sa pritom na svojho zabitého syna. Mária je výnimočnou vo svojej viere, napriek skúsenosti utrpenia, či kríža, a preto je pre nás najväčším vzorom.

13. 9. 2009 — Spišské Podhradie — duchovná obnova RB — 24. nedeľa v cezročnom období (13. 9. 2009) bola dňom duchovnej obnovy pre farnosť Spišské Podhradie a filiálku Studenec (Spišskopodhradský dekanát, Spišská diecéza). Modlitba posvätného ruženca, slávenie svätých omší a popoludňajšie stretnutie vo farskom kostole boli programom, ktorý vyplnil tento deň. Slovami „Mesiáš musí mnoho trpieť“ ruženčiari rozjímali o tom, ako nasledujeme Krista v utrpení. Modlitba posvätného ruženca je liekom, posilou našej cesty viery.

12. 9. 2009 — Bučany a Trakovice — duchovná obnova RB — V deň spomienky Mena Panny Márie (12. 9. 2009) sa uskutočnila duchovná obnova farnosti Bučany (dekanát Hlohovec, arcidiecéza Trnava). V homílii sa promótor zameral na zmysel ružencového bratstva dnes a tiež na život Panny Márie, ktorý bol životom hlbokej viery a uvažovania nad udalosťami, ktoré prežívala. Popoludní sa stretli veriaci Trakovíc (filiálka Bučan), aby si vypočuli slová o viere, ktorá ak je bez skutkov, je mŕtva. Aj v ružencovom bratstve sa rozhodujeme pre konkrétne skutky – každodennú modlitbu jedného desiatku a jedenkrát v mesiaci vytvoriť modlitbové spoločenstvo, modliacu sa Cirkev.

6. 9. 2009 — Lipovce — duchovná obnova RB — V nedeľu (6. 9. 2009) sa vo farskom kostole v Lipovciach ruženčiari modlili posvätný ruženec a rozjímali nad tým, ako žijú ruženec vo svojom ružencovom bratstve. Vyvrcholením obnovy bolo slávenie Eucharistie, počas ktorej rozjímali nad slovami evanjelia o uzdravení hluchonemého – „effeta, otvor sa“. Prítomní boli povzbudení k tomu, aby boli vnímaví na život okolo seba, mali otvorené uši a dovolili Bohu, aby ich stvárňoval na podobu Krista.

5. 9. 2009 — Šindliar a Štefanovce — duchovná obnova RB — V predvečer 23. nedele cez rok sa prednáškou a slávením Eucharistie, ktorú slúžil promótor pre ruženec P. Šimon Tyrol, začala duchovná obnova farnosti Lipovce. Stretnutie sa začalo v Štefanovciach, ktoré patria do farnosti Lipovce (dekanát Sabinov, arcidiecéza Košice). Program pokračoval v Šindliari, kde podobne ako v Štefanovciach, slávili sv. omšu a pripomínali si, čím má byť RB dnes.

25. 6. 2009 — Žilina, Sídlisko Solinky — stretnutie s promótorom pre ruženec — Modlitbou posv. ruženca sa začalo posledné stretnutie pred prázdninami (25.6.) s promótorom pre ruženec, ktoré sa konalo na sídlisku Solinky v Žiline (Žilinská diecéza). Po spoločnej modlitbe nasledovalo slávenie Eucharistie a prednáška. V nej P. Šimon Tyrol OP vyzýval, aby sme sa zamysleli nad tým, na akom základe staviame svoju vieru. Je potrebné zodpovedať si, či je náš duchovný život skutočným hľadaním Boha, alebo len vyhľadávaním atrakcií, senzácií, či uspokojovaním vlastných pocitov.

21. 6. 2009 — Veľký Lapáš — duchovná obnova RB — 12. nedeľa v období cez rok (21.6.) patrila veriacim farnosti Veľký Lapáš. Slávením svätých omší aj vo filiálkach Malý Lapáš a Golianovo sa začala duchovná obnova RB tejto farnosti, ktorá patrí do Vrábeľského dekanátu v Nitrianskej diecéze. Páter Šimon Tyrol OP sa pýtal, či dokážeme rešpektovať slobodu iných. Pozorujeme, že naša zbožnosť neraz spočíva v hnevaní sa na tých okolo nás, ktorí nežijú podľa našich predstáv, tak ako my. V RB sa učíme a podporujeme v tom, aby sme sa zamýšľali nad sebou a svojou zodpovednosťou voči Bohu a ľuďom.

20. 6. 2009 — Svit — duchovná obnova RB — Sviatok Nepoškvrneného Srdca Panny Márie (20.6.) prežili spoločne ruženčiari zo Svitu (dekanát Poprad, Spišská diecéza). Počas duchovnej obnovy si pripomenuli, že život v RB nás má povzbudzovať k tomu, aby sme hlbšie prežívali svoju vieru a uvedomovali si, že modlitba nás má privádzať bližšie k Bohu i ľuďom.

18. 6. 2009 — Humenné — stretnutie horliteľov RB dekanátov Humenné a Snina — Dňa 18. júna sa konalo stretnutie horliteľov ružencových bratstiev dekanátov Humenné a Snina v Humennom. „Je dôležité, aby sme si dokázali navzájom odpúšťať. RB nás učí, aby sme sa povzbudzovali, že naše odpustenie je podmienkou k tomu, aby bolo odpustené nám“, týmito slovami sa prihováral promótor prítomným. Stretnutie sa začalo prezentáciou, nasledovala prednáška, modlitba posvätného ruženca a na záver svätá omša. Po nej sa horlitelia RB spoločne občerstvili.

14. 6. 2009 — Veľké Zálužie — duchovná obnova RB — Slovami o tom, aby sme verili v silu života, ktorú sme dostali pri krste, boli počas 11. nedele v cezročnom období (14.6.) povzbudení členovia RB i veriaci Veľkého Zálužia (dekanát Lužianky, Nitrianska diecéza), ktorí sa stretli na duchovnej obnove vedenej pátrom Šimonom Tyrolom. Dopoludnia boli slávené sväté omše, po jednej z nich sa konal eucharistický sprievod. Popoludní program pokračoval prednáškou, ako dnes prežívať členstvo v ružencovom bratstve.

13. 6. 2009 — Kokošovce — duchovná obnova RB — Ruženčiari farnosti Koko­šovce (dekanát Prešov-Solivar, Košická arcidiecéza) sa v predvečer 11. nedele v období cez rok (13.6.) stretli na modlitbe posvätného ruženca, aby sa ňou pripravili na slávenie svätej omše, ktorou sa začala duchovná obnova. Počas homílie páter Šimon Tyrol OP hovoril o milosti a o našej úlohe ohlasovať, že Ježiš je ten, ktorý dáva život do nášho umierania. Po svätej omši sa farníci presunuli do kultúrneho domu, kde duchovná obnova pokračovala prednáškou a pohostením.

11. 6. 2009 — Vranov nad Topľou — stretnutie horliteľov RB dekanátu Vranov nad Topľou — Na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi (11.6.) sa stretli horlitelia RB dekanátu Vranov nad Topľou (Košická arcidiecéza) vo Vranove nad Topľou, aby spoločne s promótorom pre ruženec rozjímali o tom, aký význam má pre nás živý Kristus prítomný v Eucharistii. Stretnutie sa začalo úvodnou modlitbou, po ktorej nasledovala prednáška. Stretnutie vyvrcholilo slávením Eucharistie a spoločným občerstvením.

7. 6. 2009 — Hubošovce — duchovná obnova RB — Duchovná obnova farnosti Hubošovce (dekanát Prešov II, Košická arcidiecéza) sa konala na slávnosť Najsvätejšej Trojice. Počas duchovnej obnovy ruženčiari spoločne s pátrom Šimonom Tyrolom rozjímali nad problémom dnešnej doby, ktorým je formálne prežívanie viery.

5. 6. 2009 — Haniska pri Košiciach — V prvý piatok mesiaca jún sa stretli s promótorom pre ruženec veriaci farnosti Haniska (dekanát Košice-juh), aby si vysvetlili, aké kroky sú potrebné k reforme v RB.

31. 5. 2009 — Dlhá nad Oravou — duchovná obnova RB — Svätodušná nedeľa – turíčna sa niesla v znamení prítomnosti Ducha Svätého v nás. „Duch Svätý je ten, ktorý sa modlí v nás. On koná a zápasí o našu spásu aj vtedy, keď my už nerobíme nič, dokonca aj vtedy, ak sme už rezignovali.“ Týmito slovami sa promótor pre ruženec prihováral veriacim farnosti Dlhá nad Oravou (Dolnokubínsky dekanát, Spišská diecéza).

30. 5. 2009 — Košice — stretnutie členov ružencových bratstiev na SlovenskuTradičné stretnutie členov ružencových bratstiev v dominikánskom kostole v Košiciach sa tento rok 30. mája 2009 nieslo v znamení Roka kázania, ktorý v rámci deväťročného prípravného obdobia na blížiace sa 800. výročie pápežského potvrdenia Rehole kazateľov v roku 2016 vyhlásil magister dominikánov Carlos Alfonzo Azpiroz Costa.

24. 5. 2009 — Nadlice — duchovná obnova RB — 7. veľkonočná nedeľa bola dňom duchovnej obnovy vo farnosti Nadlice (dekanát Topoľčany, Nitrianska diecéza). Dopoludnia dominikáni Šimon Tyrol a Michal Krovina slávili sväté omše vo farskom kostole a vo filiálnych kostoloch v Livine, Livinských Opatovciach a Rajčanoch. Popoludní sa celá farnosť spolu so svojím duchovným otcom stretla na programe, počas ktorého si pripomenuli, že je potrebné ohlasovať Evanjelium nielen slovami, ale aj skutkami.

23. 5. 2009 – Horná Súča — duchovná obnova RB — S dominikánskymi pátrami Michalom Krovinom a Šimonom Tyrolom spoločne slávili vigíliu 7. veľkonočnej nedele ruženčiari Hornej Súče (dekanát Nemšová, Nitrianska diecéza), ktorá bola vrcholom celodennej obnovy RB. Počas prednášok sa P. Šimon Tyrol OP venoval Fatime a posolstvám, ktoré nám tam boli zanechané.

22. 5. 2009 — Revúca — Kostol sv. Vavrinca, duchovná obnova RB dekanátu Revúca — Za prítomnosti dominikánov Šimona Tyrola a Andreja Visokaia sa konalo stretnutie horliteľov RB dekanátov Rožňava a Muráň (Rožňavská diecéza) v Revúcej. Počas slávenia sv. omše fr. Andrej Visokai pripomenul veriacim, aby v radostných tajomstvách ruženca uvažovali o spôsobe, akým Boh prichádza na tento svet k nám, aby pri rozjímaní o tajomstvách svetla nezabúdali na to, že On je svetlom, ktoré nás vedie po tmavých dolinách nášho života. Aby v bolestných tajomstvách spoznávali, že Kristus nás učí prijať s láskou kríž, objať ho a v pokore, trpezlivosti ho vynášať na Golgotu nášho života, a napokon, aby v slávnostných tajomstvách boli v nádeji povzbudení, že ak „sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť“ (Rim 6, 8).

17. 5. 2009 HumennéKostol sv. Košických mučeníkov, duchovná obnova RB V podvečer sa stretol promótor pre ruženec s veriacimi časti Dubník v Humennom, aby spoločne oslávili založenie RB pri Kaplnke Najsv. Božieho Tela a Krvi, ktorá patrí pod farnosť Humenné. Súčasťou stretnutia bolo aj odovzdanie Zakladacej listiny, ktorá potvrdzuje založenie RB.

17. 5. 2009 Lackovceduchovná obnova RB Slávením sv. omše šiestej veľkonočnej nedele, ktorú celebroval P. Andrej Visokai OP, sa začala duchovná obnova RB v Lackovciach (farnosť Humenné-Sídlisko III, Košická arcidiecéza). Po svätej omši nasledovala prednáška P. Šimona Tyrola OP, v ktorej sa snažil prítomným priblížiť zmysel a podstatu ružencového bratstva dnes. Program pokračoval slávením Eucharistie vo farskom kostole sv. Košických mučeníkov v Humennom na Sídlisku III, kde boli veriaci povzbudení v nádeji, že zmŕtvychvstalý Kristus posilňuje vieru tých, ktorí ho poznávajú. Popoludní sa stretli na prednáške vysvetľujúcej otázky a nejasnosti súvisiace so životom v RB.

16. 5. 2009 Hanušovce n/Topľouduchovná obnova RB Po roku sa opäť stretli ruženčiari z Hanušoviec nad Topľou (dekanát Vranov nad Topľou, Košická arcidiecéza), aby si pripomenuli, že vytvárať živé spoločenstvo vo farnosti je úlohou každého ruženčiara. Vyvrcholením stretnutia bola svätá omša, ktorú slúžil promótor pre ruženec.

8.–10. 5. 2009 Levočaduchovné cvičenia pre členov ružencových bratstiev Levočského, Spišskopodhradského, Spišskonovoveského a Spišského dekanátu Na Mariánskej hore v Levoči sa konali duchovné cvičenia pre členov ružencových bratstiev zo Spišskej a Rožňavskej diecézy. Počas prežitých dní rozjímali o tom, aký je Boh, v ktorého veríme. Náš Boh je svätý – iný. Je najväčší, no zároveň sa ten istý Boh v Ježišovi Kristovi ukázal ako ten, ktorý je najnižší. Ako ten, ktorý zaujal posledné miesto. A stal sa najmenším. Je dôležité, aby sme si uvedomili, že aj v ružencových bratstvách môžeme napriek tomu, že sme v očiach Božích veľkí, zaujať posledné miesto v očiach ľudí.

3. 5. 2009 — Brezno-Mazorníkovo — duchovná obnova — Nedeľu Dobrého pastiera (3.5.) prežili s duchovným otcom Jaroslavom Máčovským (správcom farnosti Brezno-Mazorníkovo) bratia dominikáni Andrej Visokai a Šimon Tyrol, aby spoločne počas duchovnej obnovy na tomto sídlisku, ktoré patrí do dekanátu Brezno (Rožňavská diecéza), ukázali, ako sa dá aj v 21. storočí znovu objaviť ruženec. Ruženec nespadol z neba ako čarovný prútik. Postupne sa táto modlitba aj vďaka Reholi dominikánov rozvíjala a ukazovala, že rozjímať o živote Boha na tejto zemi sa dá a mnohokrát to aj robíme. Súčasne bola modlitba ruženca v dominikánskej tradícii prostriedkom, aby sme to, čo rozumom poznávame, dostali do srdca.

2. 5. 2009 Belušaduchovná obnova Podvečer prvej májovej soboty sa stal časom duchovnej obnovy pre farnosť Beluša (dekanát Púchov, Žilinská diecéza). V príhovore promótor pre ruženec položil prítomným otázku, či vedia, prečo je sobota dňom Panny Márie. „Sobota je deň, kedy bol Pán Ježiš v hrobe. Viera jeho najbližších bola veľmi skúšaná. No bola jedna jediná viera – viera jediná svojho druhu – a to viera Panny Márie, ktorá neuteká v nedeľu ráno k hrobu, ale verí. Verí v silu a moc svojho Pána. Svojho Boha. Svojho Ježiša. A práve preto aj dnes môžeme zvolať invokáciu v Dominikánskych litániách k preblahoslavenej Panne Márii „Pre svätý deň soboty, keď si si vieru zachovala, pomáhaj nám, Panna Mária,“ vysvetľoval promótor a pýtal sa ďalej, ako my prežívame svoju „sobotu“.

26. 4. 2009 — Sokoľ — duchovná obnova RB — Tretiu veľkonočnú nedeľu mali veriaci filiálky Sokoľ (farnosť Kostoľany nad Hornádom v Košickej arcidiecéze) duchovnú obnovu RB, kde sa utvrdili v poznaní, že po vzkriesení sa Ježiš Kristus nekontaktoval so zlými ľuďmi, nevracal údery bičom, nevyčítal zradu ani zapretie. Po vzkriesení sa zaujímal výlučne o ľudí, ktorí sa rozpamätávali na udalosti a život toho, ktorého hrob ostal prázdny. Po vzkriesení Kristus povzbudzoval, posilňoval a upevňoval vieru tých, ktorí po ňom túžili. Aj tento rozmer nám ponúka ružencové bratstvo.

25. 4. 2009 — Bystré — duchovná obnova RB — Poslednú sobotu v mesiaci apríl sa stretli ruženčiari farnosti Bystré, ktorá je súčasťou dekanátu Vranov nad Topľou (Košická arcidiecéza), aby si pripomenuli, že byť ruženčiarom neznamená byť ním len na papieri, ale že to je svedectvo postojov a nasmerovanie svojho života k Bohu.

20. 4. 2009 Vráblestretnutie horliteľov RB dekanátu Vráble V pondelok po nedeli Božieho milosrdenstva sa stretli v Kostole preblahoslavenej Panny Márie vo Vrábľoch horlitelia Vrábeľského dekanátu (ktorý patrí do Nitrianskej diecézy), aby si vysvetlili fungovanie ružencového bratstva. To má byť vo farskom spoločenstve živým článkom, ktorý dokáže svojim dielom prispievať do života farnosti.

19. 4. 2009 — Zbehy — duchovná obnova RB — Slávením sv. omše sa začala duchovná obnova farnosti Zbehy a filiálky Čakajovce (dekanát Lužianky, Nitrianska diecéza), ktorá sa uskutočnila v deň slávenia nedele Božieho milosrdenstva. Jej účastníci sa spoločne zamýšľali nad tým, že milosrdenstvo je odpoveďou Boha na krutosť ľudí dvadsiateho storočia. Je potrebné pristupovať k Bohu ako k Bohu, nie ako k fraške. Boh nemôže nič učiniť, keď k nemu neprichádzame, keď ho nepotrebujeme. Keď žijeme tak, akoby Boh neexistoval. Ak niet Boha, niet zodpovednosti, nie je hriech, a preto nie je potrebný ani liek, ktorým je Boh a jeho milosrdenstvo.

4. 4. 2009 — Bardejov — duchovná obnova RB — V sobotu pred Kvetnou nedeľou sa mohli ruženčiari Bardejova pripraviť na hlbšie prežívanie najdôležitejších sviatkov roka – Veľkej noci. Počas duchovnej obnovy sa povzbudili k tomu, aby sa nebáli odovzdávať svoje životy Bohu, aby mu zverovali svoje starosti a spoločne s Máriou mu hovorili „áno“ v každej situácii svojho života. Aby si uvedomovali, že Boh bol odmietnutý, potupený, opľutý, zbitý, ale – neprestal milovať. Toto je výzva aj pre nás.

29. 3. 2009 — Krupina — duchovná obnova RB dekanátu Krupina — Na 5. pôstnu nedeľu sa vo farskom Kostole Narode­nia Panny Márie v Krupine uskutočnila duchovná obnova pre členov ružencových bratstiev novozriadeného Krupinského dekanátu. Na pozvanie dekana Ondreja Šmidriaka traja bratia dominikáni zo Zvolena pripravili duchovný program pre členov ružencových bratstiev zo Bzovíka, Hontianskych Nemiec, Senohradu, Sebechlieb, Litavy a Krupiny. Počas prezentácie fr. Bruno B. Donoval priblížil históriu, zmysel a podstatu ružencových bratstiev, vysvetlil jednotlivé situácie, ktoré riešia Stanovy ružencových bratstiev, a taktiež spôsob, ako oživiť vo farnosti ružencové bratstvá prostredníctvom skúseností Dominikánskeho mariánskeho centra. Po milej diskusii nasledovala spoločná modlitba ruženca s meditáciami k tajomstvám, ktoré čítal fr. Jozef P. Zummer. Popoludnajší duchovný program pokračoval pôstnou kázňou a vyvrcholil slávením eucharistie, ktorú celebroval páter Hilár J. Štefurik. Povzbudení Božím slovom a vzájomným stretnutím členov ružencových bratstiev, ktoré bolo historicky prvé v novozriadenom dekanáte, sa veriaci radostne rozišli do svojich domovov.

28. 3. 2009 — Rajec — duchovná obnova RB dekanátu Rajec — V slnečnú sobotu 28. marca sa rozhodli členovia ružencových bratstiev dekanátu Rajec „stratiť“ deň pre Boha, keď prijali pozvanie do Pastoračného centra v Rajci, aby si pripomenuli, že ružencové bratstvá sú organizované modlitebné skupiny, ktoré zakladá a obnovuje Rehoľa dominikánov prostredníctvom promótora pre ruženec. V súčasnosti ním je páter Šimon Tyrol. Informoval ich o tom, že na Slovensku je iba jedno centrum pre ružencové bratstvá, a tým je Dominikánske mariánske centrum v Košiciach. Stretnutie vyvrcholilo slávením sv. omše v Kostole sv. Ladislava, pred ktorou bola adorácia a modlitba posv. ruženca.

15. 3. 2009 — Perín + Chým — duchovná obnova RB — Na pozvanie duchovného otca z farnosti Perín sa uskutočnila duchovná obnova vo farnosti Perín a filiálke Chým, ktoré sú v dekanáte Moldava nad Bodvou. Počas homílie zneli slová o tom, že Boh nie je fraška a je potrebné, aby sme aj modlitbou ruženca v ružencovom bratstve pristupovali k Bohu ako Bohu. Na popoludňajšej prednáške sa hovorilo o zrelom prežívaní viery. Veriaci zároveň dostali ponuku, ako obnoviť svoje ružencové bratstvo, ktoré je zaujímavé aj tým, že ho tvoria maďarskí aj slovenskí veriaci usilujúci sa o jednotu aj prostredníctvom tohto spoločenstva.

14. 3. 2009 — Čemerné — duchovná obnova RB — Prednáškou o tom, že v ružencovom bratstve sa učíme premýšľať a hľadať spôsoby, ako byť užitoční v Cirkvi, sa začala duchovná obnova vo farnosti Čemerné, ktoré je súčasťou dekanátu Vranov nad Topľou. Pri sv. omši páter Šimon Tyrol hovoril, že ak je v našich životoch na prvom mieste Boh, tak všetko ostatné je na tom najlepšom možnom mieste. Aj tunajšiemu duchovnému otcovi ďakujeme za to, že mu záleží na správnom fungovaní spoločenstiev, ktoré má vo farnosti.

10. 3. 2009 — Malé Leváre — duchovná obnova RB — Počas duchovnej obnovy v Malých Levároch (dekanát Malacky), ktorá začala modlitbou posvätného ruženca a slávením Eucharistie, povedal páter Šimon Tyrol OP, promótor pre ruženec, že keď sa povie ruženec, ružencové bratstvo, tak pre mnohých to znamená – opäť nuda. Je to možno aj preto, že modlitbu ruženca chápeme ako čarovný prútik, čo nie je správne. Stáva sa tiež, že aj v RB sú neraz ľudia, ktorí nemajú záujem mať niečo do činenia so živým Bohom. Ruženčiarov povzbudil k tomu, aby objavili ruženec ako školu modlitby. Úprimné Pán Boh zaplať vyslovujeme aj duchovnému otcovi.

9. 3. 2009 — Veľké Leváre — duchovná obnova RB — Modlitbou posvätného ruženca a slávením svätej omše sa začala duchovná obnova vo Veľkých Levároch – dekanát Malacky, počas ktorej prítomní spoločne rozjímali nad slovami: „Nám patrí zahanbená tvár a Bohu milosrdenstvo a zľutovanie.“ Zhrešili sme síce, ale Boh sa neznechutil, lebo jeho pohľad na človeka je plný lásky a dôvery. Aj aktívnym členstvom v ružencovom bratstve sa učíme pozerať Božím pohľadom. Súčasťou stretnutia boli voľby finančnej komisie a voľby horliteľa ružencového bratstva. Vďaka patrí duchovnému otcovi, ktorý sa postaral o to, aby pri jeho kostole bola organizovaná modlitebná skupina – ružencové bratstvo – a podniká kroky, aby boli zjednotení s Rehoľou dominikánov, ktorá ružencové bratstvá zakladá a obnovuje.

8. 3. 2009 — Ivánka pri Dunaji — duchovná obnova RB — Na druhú pôstnu nedeľu sa konala duchovná obnova ružencového bratstva v Ivanke pri Dunaji (dekanát Senec), ktorá začala sv. omšou o 10.30 hod., ktorú celebroval páter Andrej Visokai. Popoludní pokračovala modlitbou krížovej cesty, po ktorej nasledovala prezentácia o tom, že modliť sa posvätný ruženec v RB znamená hlbšie sa zamýšľať nad svojím životom, učiť sa citlivosti na Božie znamenia. Nezabudnúť, že naše aktivity vo farnosti, rodine, verejnom živote majú vychádzať z modlitby, kontemplácie – zo skúsenosti so živým Bohom. Nakoniec sa prítomní stretli na posedení na fare, kde ich čakalo príjemné občerstvenie. Ďakujeme za toto pekné spoločenstvo a povzbudenie k živému prežívaniu svojej viery vo farnosti.

7. 3. 2009 — Veľký Grob — duchovná obnova RB — V prvú sobotu v mesiaci sa konala duchovná obnova ružencového bratstva vo Veľkom Grobe, ktorý patrí do farnosti Čataj v dekanáte Senec. Modlitbou k Duchu Svätému začala prednáška o slobode a zodpovednosti. O zodpovednosti, ktorá nás učí tomu, aby naša nábožnosť, osobné stretnutia s Bohom, naše vlastné modlitby boli formované a usmerňované veľkými modlitbami Cirkvi a liturgickou modlitbou. Aby sme sa v živote ruženčiara vyhli nebezpečenstvu, že sa naša viera ocitne v slepej uličke. Po skončení svätej omše, ktorú celebroval páter Andrej Visokai, nasledovalo agapé. Ďakujeme všetkým, ktorí pripravili toto stretnutie.

22. 2. 2009 — Modra nad Cirochou — duchovná obnova RB — Siedmu nedeľu v cezročnom období sa počas homílie v Modre nad Cirochou promótor zamýšľal nad slovami Evanjelia, ktoré hovorilo o uzdravení ochrnutého, ktorého niesli štyria a aplikoval na seba i prítomných otázky súvisiace s Evanjeliom – „Aká je moja viera? Kvôli čomu chodím do kostola, na svätú spoveď? Ako dôverujem Pánu Bohu?“ Popoludní sa stretli na prednáške po ktorej spoločne adorovali Krista prítomného vo Sviatosti oltárnej.

21. 2. 2009 — Poltár — duchovná obnova RB — Poslednú fašiangovú sobotu sa stretli farníci Poltára, aby si počas duchovnej obnovy RB pripomenuli, že členstvom v RB sa rozhodujú opakovať „jednoduché veci do konca“ a tiež robiť „malé veci s veľkou láskou“.

15. 2. 2009 — Košice–Sídlisko Ťahanovce — duchovná obnova RB — Prednáškou o tom, čo má znamenať členstvo v RB – modliť sa posv. ruženec, učiť sa rozmýšľať hlbšie nad životom, jeho zmyslom i smerovaním – sa 15. februára začala duchovná obnova RB na košickom sídlisku Ťahanovce. Po prednáške sa ruženčiari občerstvili a modlitbou posv. ruženca pripravili na slávenie nedeľnej Eucharistie.

14. 2. 2009 — Marhaň — duchovná obnova RB — V sobotu popoludní 14. februára sa konala duchovná obnova RB v Marhani. Začala spoločnou modlitbou k Duchu Svätému, po nej nasledovala prednáška pátra Šimona Tyrola. V nej pripomenul, že bez kontemplácie je modlitba ruženca mŕtva. V ružencovom bratstve sa učíme hľadať cestu k Bohu a takisto k sebe navzájom. Lebo, ak v živote úprimne akýmkoľvek spôsobom hľadáme Boha – kontemplujeme. Po prednáške nasledovala beseda, občerstvenie, modlitba posvätného ruženca
a slávenie sv. omše, ktorú celebroval páter Andrej Visokai OP spoločne s Mariánom Lojom, farárom fanosti.

8. 2. 2009 — Spišská Kapitula — duchovná obnova RB — Vo farnosti Spišská Kapitula sa 8. februára konalo stretnutie ruženčiarov s promótorom pre ruženec. Začalo sa slávením Eucharistie v Katedrále, po jej skončení sa účastníci presunuli do priestorov Kňazského seminára, kde prítomným promótor vysvetlil spôsob, akým môžu podniknúť kroky k tomu, aby sa pri svojich kostoloch stali živými spoločenstvami, ktoré sa jednomyseľne zameriavajú na budovanie Božieho kráľovstva.

1. 2. 2009 — Sedliská + Podčičva + Majerovce — duchovná obnova RB — V prvú februárovú nedeľu navštívili dominikáni Michal Krovina a Šimon Tyrol farnosť Sedliská a jej filiálky Podčičvu a Majerovce. Farnosť Sedliská patrí do dekanátu Vranov nad Topľou, ktorý sa nachádza v Košickej arcidiecéze. Dopoludnia slávili pátri dominikáni sväté omše v jednotlivých kostoloch. Popoludňajší program duchovnej obnovy otvorila modlitba k Duchu Svätému, pokračovalo sa prezentáciou o ružencovom bratstve a stretnutie vyvrcholilo adoráciou s požehnaním.

31. 1. 2009 — Veľká Franková — duchovná obnova RB — V sobotný podvečer 31. januára 2009 sa stretli ruženčiari farnosti Veľká Franková z dekanátu Spišská Stará Ves (Spišská diecéza). Duchovná obnova začala prednáškou o zmysle ružencového bratstva a modlitby ruženca. Promótor pripomenul, že je potrebné dávať dôraz nie na počty a masovosť, ale na kvalitu. Členstvo v ružencovom bratstve znamená úprimné rozhodnutie prispieť k budovaniu farského spoločenstva, za pomoci jednomyseľného zotrvávania na modlitbe – každý jeden deň. Po skončení prednášky nasledovali odpovede na otázky členov RB, modlitba slávnostného ruženca a slávenie Eucharistie podľa liturgického kalendára 4. nedele v cezročnom období. V nej sme počúvali slová knihy Deuteronómium: „Kto však nebude počúvať moje slová, toho ja vezmem na zodpovednosť“ (Dt 18, 15–20).

 

 

Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci

Zoznam plánovaných duchovných obnov v roku 2018

Zoznam priebežne aktualizujeme na stránkach časopisu Ruženec. Zmena programu vyhradená.

8. september (sobota) — Bánov

9 september (nedeľa) — Bzovík

9 september (nedeľa) — Chlebnice

16. september (nedeľa) — Levoča

22. september (sobota) — Dlhá Lúka

22. september (sobota) — Báb

22. september (sobota) — Liptovské Matiašovce

23. september (nedeľa) — Kapušany, Lipníky, Lada

13. október (sobota) — Rajec

14. október (nedeľa) — Myjava

21 október (nedeľa) — Slovenská Ves

21. október (nedeľa) — Vyšné Opátske

10 november (sobota) — Stráňany