Archív podujatí DMC uskutočnených v roku 2010   

12. 12. 2010 — Šarišské Dravce — duchovná obnova ružencového bratstva —

11. 12. 2010 — Pakostov — duchovná obnova ružencového bratstva —

04. 12. 2010 — Cejkov — duchovná obnova ružencového bratstva —

28. 11. 2010 — Hrušov — stretnutie členov RB s promótorom pre ruženec — V nedeľu 28. novembra 2010 sa na pozvanie Ružencového bratstva pri farskom kostole v Hrušove uskutočnilo stretnutie členov RB s promótorom pre ruženec Šimonom Tyrolom. Cieľom stretnutia bolo vysvetliť formy členstva v RB a ponúknuť cestu k oživeniu svojho ružencového bratstva, na základe čoho sa ruženčiari rozhodli reformu zrealizovať v najbližšom možnom čase. Na svätej omši Šimon Tyrol vyslovil myšlienku, že to, čo robí ruženec ružencom, je aj tá šnúra, ktorá drží ruženec pokope. To je obraz poukazujúci na dôležitosť zjednotenia nielen v modlitbe jednotlivých Zdravasov, ale aj v tom, ako svoje pôsobenie v ružencovom bratstve prežívame. Ak fungujeme v súlade so Stanovami ružencových bratstiev, sme jednotní s ostatnými RB na Slovensku, sme jednotní v cieli – prehlbovať a presvedčivo žiť svoju lásku k Bohu a k ľuďom okolo nás. Po svätej omši sa účastníci stretnutia presunuli do kultúrneho domu, kde sa s promótorom pre ruženec uskutočnila živá diskusia.

25.–28. 11. 2010 — Nitra — duchovné cvičenia pre členov RB dekanátu Vráble, konané v Misijnom dome Matky Božej v Nitre na Kalvárii. DC viedol P. Martin Kolivoška OP

21. 11. 2010 — Široké — duchovná obnova ružencového bratstva — V nedeľu slávnosti Krista Kráľa (21. novembra 2010) sa v obci Široké uskutočnila oslava 120. výročia založenia miestneho ružencového bratstva (1890). Dopoludnia odslúžil v miestnom kostole dve sv. omše dominikán Bruno Donoval, na ktorých predniesol svoje príhovory promótor pre ruženec Šimon Tyrol. Dominikáni sa podujatia zúčastnili na pozvanie horliteľky RB Ľudmily Tobiášovej. Na celom programe bol prítomný aj miestny kňaz Miroslav Kyšeľa. Počas popoludňajšej pobožnosti v Kostole sv. Mikuláša promótor slávnostne odovzdal Potvrdzujúcu listinu RB. Oslavu ukončilo milé stretnutie s horliteľmi 25-tich ruží v priestoroch fary.

19. 11. 2010 — Dlhé Stráže — stretnutie členov miestneho ružencového bratstva s pracovníčkou Dominikánskeho mariánskeho centra — V piatok 19. novembra 2010 sa vo filiálnej obci Dlhé Stráže (farnosť Spišský Štvrtok) uskutočnilo pracovné stretnutie členov miestneho ružencového bratstva s pracovníčkou Dominikánskeho mariánskeho centra Beátou Kopčíkovou. Úlohou stretnutia bolo objasniť si jednotlivé formy členstva v RB a ozrejmiť, o čo ide, keď sa hovorí o reforme, o oživení ružencového bratstva. Na stretnutie prišlo prekvapujúco takmer celé ružencové bratstvo, čo svedčí o živom záujme členov fungovať ako dobré, presvedčivé spoločenstvo.
Následne v nedeľu 21. novembra 2010 sa voľbami v Ružencovom bratstve pri Kostole sv. Juraja v Dlhých Strážach úspešne zavŕšila reorganizácia miestneho RB. Bratstvo tým začalo novú etapu vo svojom pôsobení. Najviditeľnejšou zmenou je napríklad fakt, že RB sa bude stretávať pravidelne raz mesačne na spoločnej modlitbe spojenej s výmenou tajomstiev. (Doteraz si vymieňali tajomstvá po domoch, a pravidelné stretnutia, svedčiace o živosti RB, im chýbali.)
V obci Dlhé Stráže žije zhruba 300 rímskokatolíckych veriacich. Zo siedmich ruží po reforme ostalo aktívne do činnosti RB zapojených takmer 100 ľudí (5 ruží) a 8 členov Svätého a Večného ruženca. Novozvolené horliteľky ruží si za horliteľku RB zvolili doterajšiu horliteľku Máriu Gibalovú.

18. 11. 2010 — Košická Nová Ves — stretnutie promótora s horliteľkami ruží miestneho RB — Na pozvanie horliteľky ružencového bratstva v Košickej Novej Vsi Zdenky Orosovej sa vo štvrtok 18. novembra 2010 uskutočnilo stretnutie promótora pre ruženec pátra Šimona Tyrola s horliteľkami ruží miestneho ružencového bratstva (RB). Témou stretnutia bolo hľadanie odpovede na otázku, v čom spočíva zmysel a reforma RB. Hľadanie sprevádzala aj pomerne živá diskusia horliteliek s promótorom. Stretnutie svojou prítomnosťou podporil aj miestny kňaz Patrik Šarišský.

12.–14. 11. 2010 — Dunajská Lužná — duchovná obnova ružencových bratstiev farnosti Dunajská Lužná — Na pozvanie dominikána Stanislava Vavreka, nového administrátora farnosti Dunajská Lužná, sa v miestnom Kostole povýšenia Svätého kríža uskutočnila duchovná obnova pre členov ružencových bratstiev farnosti, do ktorej patria aj filiálky Miloslavov-Alžbetin Dvor, Rovinka a Kalinkovo.
Podujatie v sobotu ráno 13. novembra 2010 otvorila modlitba radostného ruženca, po ktorej nasledovala svätá omša za účasti veriacich, ale aj ďalších bratov dominikánov pôsobiacich v Dunajskej Lužnej, kde je aj sídlo provinciála Rehole dominikánov na Slovensku. Po rannej omši sa v pastoračnej miestnosti na fare stretli horlitelia ruží z jednotlivých bratstiev, aby za pomoci Šimona Tyrola, promótora pre ruženec, spoločne riešili nejasnosti a otázky, ktoré život v ružencových bratstvách prináša. V podvečer program duchovnej obnovy pokračoval mládežníckou sv. omšou obohatenou spevmi mladých. Po nej nasledovala prednáška nielen o ruženci a formách členstva v RB, ale tiež o tom, čo Dominikánske mariánske centrum je a čo robí.
V nedeľu 14. novembra 2010 promótor pre ruženec odslúžil sväté omše v Dunajskej Lužnej, v Miloslavove-Alžbetinom Dvore a tiež v Rovinke. Popoludní program duchovnej obnovy pokračoval nedeľnou pobožnosťou, ktorú viedol dominikán Peter Fotta. Po jej skončení promótor Šimon Tyrol vysvetlil dôvody, prečo je dôležité usilovať sa o oživenie ružencového bratstva a zároveň ponúkol spôsob, ako je vhodné takéto oživenie zrealizovať v zmysle platných Stanov ružencových bratstiev na Slovensku. Byť členom ružencového bratstva je jedna z možností pre veriaceho človeka, ako môže svoj život duchovne prehĺbiť a tiež obohatiť o nové priateľstvá, o pocit spolupatričnosti, či jednoty.
Šimon Tyrol na záver duchovnej obnovy ocenil záujem miestneho kňaza o oživenie ružencových bratstiev v jeho farnosti. Ako povedal, ide o pomerne vzácny jav. „Zo skúsenosti môžem povedať, že ľudia zmeny v ružencovom bratstve, ktoré súvisia s jeho oživením, lepšie prijímajú, ak sa o nich zaujíma a súhlasí s nimi aj miestny kňaz.“

07. 11. 2010 — Zvolen-Sekier — duchovná obnova ružencového bratstva — Veriaci z farnosti Božského Srdca Ježišovho vo Zvolene na sídlisku Sekier slávili druhú novembrovú nedeľu (7. 11. 2010) spolu s bratmi dominikánmi z Košíc. Novokňaz Bruno Donoval OP celebroval nedeľné sv. omše a v homíliách povzbudil veriacich k odvahe „kontemplovať tajomstvo smrti“ prostredníctvom tajomstiev posvätného ruženca. Popoludňajšia pobožnosť začala spoločnou modlitbou ruženca a Eucharistickou poklonou. Stretnutie členov RB bolo povz­budené aj prítomnosťou promótora pre ruženec Šimona Tyrola OP, ktorý v zaujímavej prezentácii priblížil rôzne ikony Bohorodičky ako vzor nasledovania Ježiša Krista. Správca farnosti Karol Vozár a horliteľka RB Zuzana Pirščová na záver bratov dominikánov uistili o vzájomnej modlitbe.

05. 10. 2010 — Šarišské Bohdanovce — duchovná obnova členov RB — Prvý piatok v mesiaci november sa stretli členovia RB v Šarišských Bohdanovciach. Modlitbou posvätného ruženca sa začala DO, ktorá pokračovala slávením Eucharistie. V homílii P. Hilár OP prítomným pripomenul slová pápeža Jána Pavla II., ktorý hovorí o tom, že modlitba posvätného ruženca môže Boží trest zmierniť, oddialiť, či dokonca aj odvrátiť. Žiaľ, náš život je niekedy opakom, akoby sme chceli Boží trest privolať. Po sv.omši nasledovala prvopiatková pobožnosť s Eucharistickým požehnaním. Po nej prednáška, v ktorej P. Šimon Tyrol OP pozval ruženčiarov k zodpovednosti a radosti z toho, že môžu spolupracovať na Božom pláne spásy. Na záver sa všetci veriaci spoločne občerstvili so svojim duchovným otcom Pavlom Štefúrikom i bratmi dominikánmi.

23.–24. 10. 2010 — Lieskovec — stretnutie členov RB farnosti Lieskovec — V dňoch 23.–24. októbra 2010 sa uskutočnilo vo farnosti Lieskovec (okr.Humenné) na pozvanie vdp. Mariána Radimáka stretnutie členov RB s promótorom pre ruženec P. Šimonom Tyrolom OP a jeho spolupracovníkom P. Brunom Donovalom OP.
Vo filiálnych kostoloch v Karnej a Mysline sa spolu modlili a zamysleli nad podstatou modlitby posvätného ruženca a členstvom v RB. Nedeľné sv. omše vo filiálkach a farskom kostole zavŕšili duchovnú obnovu vo farnosti.

16. 10. 2010 — Prešov — stretnutie horliteľov RB zo Sabinovského dekanátu — V sobotu 16. októbra 2010 sa v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove uskutočnilo stretnutie horliteľov RB zo Sabinovského dekanátu. Stretnutie začalo spoločnou modlitbou radostného ruženca a svätou omšou ktorú celebroval P. Bruno Donoval OP. V homílii priblížil Tajomstvo vtelenia Slova v našom každodennom živote. Po sv. omši nasledovala diskusia, počas ktorej účastníci mali možnosť položiť otázky súvisiace so životom a činnosťou ružencových bratstiev vo svojich farnostiach.

14.–17. 10. 2010 — Zemplínska Teplica —duchovné cvičenia pre horliteľov RB dekanátu Trebišov — V dňoch 14. až 17. októbra 2010 sa uskutočnili v Zemplínskej Teplici duchovné cvičenia (DC) pre horliteľov RB dekanátu Trebišov. Zaujímavosťou DC bolo, že každý deň účastníkov DC navštívil iný brat dominikán. V piatok to bol P. Hilár, ktorý hovoril o svojej ceste v reholi, v sobotu P. Šimon odpovedal na otázky horliteľov, ktoré súviseli so životom v RB a v nedeľu P. Bruno, novokňaz, udelil svoje novokňazské požehnanie. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri zorganizovaní týchto DC.

09.–10. 10. 2010 — Košice — odpustová slávnosť spojená s požehnaním obnoveného kláštora dominikánov v Košiciach — Odpustová slávnosť Ružencovej Panny Márie v dominikánskom kostole v Košiciach (9.–10. októbra 2010) bola tento rok výnimočná aj tým, že po ďakovnej pontifikálnej sv. omši v sobotu 9. októbra 2010 Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita, za hojnej účasti veriacich pútnikov slávnostne požehnal obnovené priestory kláštora bratov dominikánov v Košiciach. Počas celonočného programu sa pútnici spolu stretli pri spoločnej modlitbe.

08. 10. 2010 — Prešov-Solivar — duchovná obnova RB — 8.10.2010 slávili členovia RB pri kostole Najsv. Trojice v Prešove-Solivare 110. výročie založenia svojho RB. Slávnosť sa začala októbrovou pobožnosťou za účasti dekana Jozefa Šechného a tiež P. Šimona Tyrola OP. Po modlitbe nasledovalo slávenie Eucharistie a nakoniec neformálne stretnutie členov RB.

07. 10. 2010 — Hendrichovce — duchovná obnova ružencového bratstva — 7. 10. 2010 na slávnosť Ružencovej Panny Márie sa stretli veriaci Hendrichoviec (farnosť Fričovce, Košická arcidiecéza), aby spolu so svojím duchovným otcom Petrom Čigášom a P. Hilárom Štefurikom OP oslávili túto slávnosť.

06. – 07. 10. 2010 — Žilina — duchovná obnova ružencového bratstva — V dňoch 6. a 7.10.2010 sa konala DO v Kostole sv. Barbory v Žiline (Žilinská diecéza), ktorý spravujú bratia dominikáni. Prvý deň stretnutia (6.10.) sa veriaci stretli s promótorom pre ruženec na modlitbe posv. ruženca, slávili sv. omšu a po nej nasledovala prezentácia s názvom „Ruženec v dominikánskej tradícii – cesta k mlčaniu a kontemplácii.“ Nasledujúci deň (7.10.) sa stretli popoludní na modlitbe posv. ruženca, po ňom nasledovala adorácia a vrcholom stretnutia bolo slávenie sv. omše zo sviatku Ružencovej Panny Márie.

03. 10. 2010 — Nové Mesto nad Váhom — duchovná obnova ružencového bratstva — V prvú októbrovú nedeľu (3. 10. 2010) na pozvanie dekana Ľudovíta Malého bratia dominikáni Šimon Tyrol a Bruno Donoval navštívili farnosť Nové Mesto nad Váhom, kde veriaci prejavili túžbu založiť ružencové bratstvo. Dopoludnia pri slávení sv. omší promótor vysvetlil historický pôvod sviatku Ružencovej Panny Márie a popoludní v pastoračnom centre priblížili záujemcom zmysel modlitby posvätného ruženca a formy členstva v ružencovom bratstve.

02. 10. 2010 — Šaštín — 4. púť ružencových bratstiev do Národnej baziliky Sedembolestnej P. Márie — Už tradične sa počas prvej októbrovej soboty (2. 10. 2010) stretli členovia ružencových bratstiev v Národnej bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne, aby prehĺbili svoj vzťah k Bohu prostredníctvom moditby posvätného ruženca. Púť ruženčiarov začala popoludní privítaním promótora a zamyslením sa nad úlohou Panny Márie v dejinách spásy od sv. Tomáša Akvinského. Nasledovala spoločná modlitba ruženca, ktorú viedol P. Bruno Donoval OP. V rámci popoludnajšieho programu sa k pútnikom v preplnenej bazilike prihovoril P. Šimon Tyrol OP. Vo svojom príhovore poukázal na zakladateľa rehole sv. Dominika ako na človeka hlbokej modlitby a neúnavného apoštolátu. V podvečer začala pobožnosť Fatimskej soboty za účasti biskupa Dominika Tótha a prítomných kňazov. Stretnutie vyvrcholilo slávením Eucharistie a sviečkovým sprievodom. Vyslovujeme úprimné poďakovanie komunite saleziánov i všetkým, ktorí prijali naše pozvanie na púť ružencových bratstiev a neváhali tak „stratiť čas“ pre Boha.

26. 09. 2010 — Šarišské Bohdanovce — duchovná obnova ružencového bratstva

25. 09. 2010 — Mirkovce — duchovná obnova ružencového bratstva — 25. 9. 2010 sa konala DO v Mirkovciach (farnosť Šarišské Bohdanovce, dekanát Prešov-Solivar, Košická arcidiecéza). „Ružencové bratstvo i modlitba ruženca môže byť školou, v ktorej sa učíme poznávať tajomnú prítomnosť Boha vo svojom živote.“ Týmito slovami promótor nadviazal na slová sobotných čítaní: „Divili sa všetkému, čo Ježiš urobil.“ Modlitba posv. ruženca a slávenie sv. omše boli súčasťou stretnutia.

05. 09. 2010 — Sabinov — duchovná obnova RB — „Kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom.“ Aj nad týmito slovami sa počas DO zamýšľali prvú septembrovú nedeľu (5. 9. 2010) členovia RB v Sabinove (dekanát Sabinov, Košická arcidiecéza). DO sa začala ranným slávením sv. omší a popoludní pokračovala prednáškou promótora pre ruženec, výmenou tajomstiev a povzbudením, aby sme nasledovali Ježiša aj s pomocou modlitby posvätného ruženca.

15. 08. 2010 — JabloňSlávnosť Nanebovzatia Panny Márie oslávili spoločne s promótorom pre ruženec P. Šimonom Tyrolom OP a farárom farnosti Zbudské Dlhé Františkom Mariňákom členovia RB v Jabloni (dekanát Humenné, Košická arcidiecéza). Počas duchovnej obnovy (DO) hovoril promótor pre ruženec aj o tom, že ruženec nám neustále pripomína, že naša skutočná vlasť a domov je v nebi.

27. 06. 2010 — Veľké Zálužie — duchovná obnova RB — „Líšky majú svoje skrýše, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť“ (Lk 9, 58). Po roku ruženčiari z Veľkého Zálužia (Trnavská diecéza) zorganizovali duchovnú obnovu. „Chcem sa modliť a pozývať k modlitbe aj ostatných,“ znelo svedectvo jedného člena. Toto je v podstate zmysel ružencového bratstva.

26. 06. 2010 — Čadca — duchovná obnova RB — Modlitba posvätného ruženca, slávenie svätej omše, prednáška o význame modlitby v živote viery, beseda, občerstvenie boli náplňou duchovnej obnovy ruženčiarov v Čadci (Žilinská diecéza). „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a moja duša ozdravie“ (Mt 8, 8).

20. 06. 2010 — Višňov — duchovná obnova ružencového bratstva — Povodne nám dali zažiť, že v živote každého človeka na tejto zemi je prítomné utrpenie, bolesť i smrť. Iba ten človek, ktorý žije s Ježišom, už teraz s ním trpí, s ním zomiera, iba ten má nádej, že vstane z mŕtvych. Ruženec je práve o tom, aby sme nezabúdali, že niet bezvýchodiskovej situácie pre toho, kto spoznal Ježiša. „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych,“ uviedol P. Šimon Tyrol na duchovnej obnove vo Višňove (dekanát Trebišov, Košická arcidiecéza). Po svätej omši nasledovala beseda o tom, prečo je dobré aj v dnešnej dobe zakladať ružencové bratstvá.

19. 06. 2010 — Prešov — duchovná obnova ružencového bratstva pri františkánskom Kostole sv. Jozefa — „Je viera v Boha v kríze?“ Nad touto a inými otázkami rozjímali účastníci duchovnej obnovy, ktorú zorganizovalo ružencové bratstvo pri františkánskom kostole sv. Jozefa v Prešove. Začali modlitbou vzývania Ducha Svätého, spoločnou modlitbou posvätného ruženca a slávením Eucharistie. Po svätej omši v pastoračných priestoroch františkánskeho kláštora nasledovala prednáška o tom, aká bola modlitba Panny Márie a o tom, že viera je najväčší dar. Panna Mária nás učí počúvať, učí nás pozorovať Božie znamenia. Ruženec je školou počúvania toho, čo nám chce Boh osobne povedať. Boh je pravda a krása. Pravá čistá viera v Jediného osobného Boha sa nemôže dostať do krízy. V kríze môže byť súčasný človek, ktorý nechce prijať Boha. Po krátkej prestávke nasledovala beseda, neformálne stretnutie a občerstvenie.

18. 06. 2010 — Margecany — V piatok 18. 6. 2010 navštívil promótor Šimon Tyrol RB v Margecanoch (dekanát Spiš, Rožňavská diecéza), ktoré sa rozhodlo zrealizovať reformu. „V nebi si zhromažďujte poklady, tam ich neničí ani moľ, ani hrdza a tam sa zlodeji nedobíjajú, ani nekradnú“ (Mt 6, 20). V prednáške páter Šimon vysvetlil, že byť nábožným znamená uveriť tomu, že sme v očiach Boha drahocenným pokladom. Ruženec je prostriedok, pomocou ktorého sa učíme vidieť seba, svojich blížnych tak, ako nás vidí Boh.

13. 06. 2010 — Sokoľany — duchovná obnova RB — Dopoludňajší program duchovnej obnovy v Haniske pri Košiciach (Košická arcidiecéza) vyplnila mod­litba ruženca a svätá omša. Popoludní nasledovala prednáška o ruženci, ktorá je modlitbou srdca. Na jednej strane veľmi jednoduchá modlitba a zároveň veľmi hlboká, ktorá nás má viesť k rozmýšľaniu nad sebou, nad svojím životom ako aj nad tým, ako plníme svoje krstné sľuby. Zaujímavá bola beseda, ktorá sa niesla v duchu, akým spôsobom dnes žiť ruženec a ako vytvoriť ružencové bratstvo – skupinu ľudí, ktorí chcú žiť Ježišove tajomstvo. Duchovná obnova pokračovala v miestnej škole, kde si ruženčiari pripravili občerstvenie.

12. 06. 2010 — Plechotice — duchovná obnova RB — Veriaci z Plechotíc (dekanát Trebišov, Košická arcidiecéza) spolu so svojím duchovným otcom Jurajom Petríkom zorganizovali duchovnú obnovu ružencového bratstva, ktorá sa uskutočnila 12. júna. Obnova začala vzývaním Ducha Svätého a pokračovala prednáškou, ktorou ich páter Šimon Tyrol upriamil na fatimské udalosti. Aké je najdôležitejšie posolstvo Fatimy? K čomu nás vyzýva? Mnohí teológovia sa zhodli na tom, že najdôležitejšie posolstvo z Fatimy je výzva, pozvanie všetkých ľudí k svätosti. Silným zážitkom pre prítomných bolo požehnanie Lurdskej jaskynky, pri ktorej sa spolu s pátrom Šimonom Tyrolom pomodlili rozjímavý ruženec. Duchovnú obnovu ukončili spoločným slávením Eucharistie.

05. – 06. 06. 2010 — Divín — duchovná obnova ružencových bratstiev farnosti Divín — V sobotu sa stret­li horlitelia ružencových bratstiev a viacerí horlitelia ruží celej farnosti Divín a okolia na pracovnom stretnutí s promótorom pre ruženec v Divíne (dekanát Lučenec, Rožňavská diecéza). Rozmýšľali spolu, ako v dnešnej dobe objaviť nanovo ruženec a silu spoločenstva pri svojom kostole. Duchovná obnova vyvrcholila v nedeľu počas bohoslužieb aj vo filiál­nych kostoloch a po­obede spoločným stretnutím, prednáškou a besedou.

05. 06. 2010 — Strážske — duchovná obnova ružencového bratstva — „Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice. Lebo všetci dávali zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie“ (Mk 12, 43). Tieto slová evanjelia zazneli v prvú sobotu v mesiaci jún počas duchovnej obnovy pre ruženčiarov v Strážskom (Košická arcidiecéza). Modlitbou posvätného ruženca, slávením eucharistie, prednáškou, besedou a spoločným obedom dali najavo, že chcú svoju vieru žiť.

28. – 30. 05. 2010 — Levoča — duchovné cvičenia pre horliteľov a členov ružencových bratstiev — V dňoch od 28. 5 do 30. 5. sa konali duchovné cvičenia na Mariánskej hore v Levoči. Účastníkmi boli ruženčiari z Levočského, Spišskonovoveského a Spišského dekanátu. Témou rozjímaní boli dary Ducha Svätého. Počas prežitých dní účastníci zotrvávali na modlitbe a vyprosovali milosti od Levočskej Panny Márie pre celú Cirkev, svet i svoje rodiny. Obohatením pre všetkých bolo to, že si mohli vymeniť skúsenosti a zamýšľať sa nad tým, akým spôsobom môžu prispievať k prehĺbeniu života viery vo svojej farnosti v rámci ružencového bratstva.

23. 05. 2010 — Bardejov–Poštárka — duchovná obnova ružencového bratstva — „A keď vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil z mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás“ (Rim 8, 13). V nedeľné turíčne poobedie 23. 5. sa stretli členovia ružencového bratstva v Bardejove-Poštárke (dekanát Bardejov, Košická arcidiecéza). Vypočuli si prednášku o pozvaní k plnosti života a o svätosti, ktoré sú adresované všetkým ľuďom. Ruženec a spoločná modlitba v rámci ružencového bratstva je vzácnym darom, ktorý nám na tejto ceste pomáha. Ruženčiari dali spoločnou modlitbou, spevmi, slávením Eucharistie a občerstvením najavo, že naozaj chcú investovať svoje dary do budovania živého spoločenstva pri svojom kostole.

22. 05. 2010 — Košice — stretnutie členov RB

16. 05. 2010 — Spišské Vlachy — duchovná obnova ružencového bratstva — „Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta“ (Jn 17, 24). Počas slávenia svätých omší v nedeľu 16. mája ruženčiari zo Spišských Vlách (Spišskopodhradský dekanát, Spišská diecéza) rozjímali o tom, že modliť sa ruženec v rámci ružencového bratstva má byť pre ruženčiara úprimným rozhodnutím byť s Kristom v najužšom spojení. Výbornou a veľmi účinnou cestou k tomu je spoločná modlitba. Teda spolu sa pomodliť, „stratiť“ čas pre Boha, vidieť slávu Boha už v tomto svete. Toto je najdôležitejšou podmienkou pre vytvorenie ružencového bratstva, a nie umelé udržiavanie dlhých zoznamov ľudí, ktorí sa spolu nemodlievajú a nestretávajú.

15. 05. 2010 — Tatranská Lomnica — duchovná obnova ružencového bratstva — „Kto je smädný, nech príde, a kto chce, nech si naberie zadarmo vody života“ (Zj 22, 17). 15. máj bol pre veriacich farnosti Vysoké Tatry (Popradský dekanát, Spišská diecéza) príležitosťou prežiť deň na príjemnom stretnutí vyplnenom modlitbou, rozjímaním a slávením Eucharistie. Celodennú duchovnú obnovu v Tatranskej Lomnici viedol promótor pre ruženec Šimon Tyrol OP. Hovoril o tom, ako môže RB prispieť k tomu, aby nebolo uzavretým spoločenstvom, ale spoločenstvom tých ľudí, ktorí zadarmo čerpajú vodu života a ktorí sa chcú o ňu deliť s ostatnými. V diskusii si pripomenuli, čo to znamená byť členom RB a aké vlastnosti má mať člen ružencového bratstva.

10. – 12. 05. 2010 — Smižany — duchovné cvičenia pre horliteľov ružencových bratstiev a ruží z dekanátov Poprad a Kežmarok — V dňoch 10.–12. mája sa uskutočnili v kláštore pallotínov v Smižanoch duchovné cvičenia pre horliteľov ružencových bratstiev a ruží z dekanátov Poprad a Kežmarok. Duchovné cvičeniana tému „Ježiš Kristus – Ihla na zošívanie“, ktoré viedol P. Šimon Tyrol OP boli časom uvedomiť si, že Ježiš Kristus je ten, ktorý „zašíva naše roztrhané, rozpoltené srdcia“. Téma DC vychádzala z bodu 1707 Katechizmu Katolíckej cirkvi, ktorý hovorí o tom, že celý život človeka sa javí ako dramatický zápas medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a tmou. Nechýbal priestor na riešenie praktických vecí, ktoré súvisia so životom v ružencovom bratstve.

09. 05. 2010 — Medzilaborce — duchovná obnova ružencového bratstva — „Odchádzam – a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja“ (Jn 14, 28). Aj tieto slová zneli počas duchovnej obnovy (DO) ružencového bratstva (RB), ktorá sa uskutočnila v druhú májovú nedeľu 9. 5. vo farnosti Medzilaborce, dekanát Humenné, Košická arcidiecéza. Deň, kedy sa konala DO, bol zároveň aj dňom matiek, takže nechýbal príhovor k Nebeskej Matke, a tiež poďakovanie všetkým matkám za ich obetavosť a lásku. Prežitý deň a skutočnosť, že ružencové bratstvo tvorí iba jedna ruža, boli dôkazom toho, že nie počty sú dôležité, ale úprimný záujem a ochota ľudí vytvárať živé spoločenstvo.

08. 05. 2010 — Družstevná pri Hornáde-Malá Vieska — duchovná obnova ružencového bratstva — Ružencové bratstvo v Malej Vieske, ktorá patrí do farnosti Družstevná pri Hornáde (dekanát Košice-Sever, Košická arcidiecéza) slávilo sto rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti 8. 5. 2010 zorganizovali duchovnú obnovu svojho bratstva, aby aj v dnešnej dobe pokračovali v zodpovednosti za duchovný život v miestnej cirkvi. Dopoludňajší program tvorila modlitba posvätného ruženca a slávenie Eucharistie. Popoludní sa v dome kultúry ruženčiari zamýšľali nad tým, akým spôsobom v dnešnej dobe objaviť ruženec. Nasledovala beseda a neformálne stretnutie pri občerstvení.

03. 05. 2010 — Šurany — duchovná obnova ružencového bratstva — „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?“ (Jn 14, 9) Na sviatok svätých apoštolov Filipa a Jakuba (3. 5. 2010) sa uskutočnila duchovná obnova RB v Šuranoch. Po modlitbe posvätného ruženca a slávení Eucharistie nasledovala prednáška o ruženci v tradícii Cirkvi, ktorú je potrebné aj dnes objavovať. Po skončení oficiálneho programu sa uskutočnilo neformálne stretnutie s horliteľmi ruží v pastoračných priestoroch faského úradu.

02. 05. 2010 — Skalica — duchovná obnova a pracovné stretnutie s horliteľmi RB dekanátu Skalica — „Sám Boh – ich Boh – bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu. Ani náreku ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo“ (Jn 21, 3). V piatu veľkonočnú nedeľu (2. 5. 2010) slávením svätých omší začala duchovná obnova ružencového bratstva v Skalici. Prítomní rozjímali o tom, ako je možné prejsť cez súženia, ktoré nás v živote stretávajú. Je potrebné nestratiť spred očí nebeský Jeruzalem, kde je náš domov a kde nám sám Boh zotrie každú slzu z našich očí. Popoludní pricestovali aj ruženčiari z celého dekanátu Skalica na prednášku o tom, ako objavovať ruženec v našej každodennosti, ako predísť tomu, aby sme sa nestali vlažnými či falošne jednoduchými kresťanmi.

01. 05. 2010 — Senica — duchovná obnova a pracovné stretnutie s horliteľmi RB dekanátov Senica a Šaštín — Prvá sobota (1. 5. 2010) v mesiaci máj patrila duchovnému stretnutiu v novom kostole svätého Cyrila a Metoda v Senici. Ruženčiari z dekanátov Senica a Šaštín sa po spoločnej modlitbe venovali prednáške o ruženci a spôsobe, ako je potrebné dnes budovať spoločenstvo modlitby. Po nej nasledovala modlitba ruženca a svätá omša, ktorou vyrcholila celá duchovná obnova. Na svätej omši zazneli slová z evanjelia: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“ Modlitba posvätného ruženca je školou, kde sa učíme v pohľade na Krista stále zreteľnejšie poznávať Otcovu tvár (porov.Jn 14, 8).

30. 04. 2010 — Grinava — duchovná obnova ružencového bratstva — Večer v ten istý deň (30. 4. 2010) sa konala duchovná obnova a odovzdanie potvrdzujúcej listiny v ružencovom bratstve v Grinave, dekanát Pezinok. Tento deň sa v Cirkvi slávi ako spomienka na sv. pápeža Pia V. Práve tento pápež v roku 1569 poveril Rehoľu dominikánov, aby zakladala ružencové bratstvá v celej latinskej Cirkvi. Úlohu dominikánov v ružencovom apoštoláte i slová apoštola Jána: „Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja“ (Jn 14,3) sa počas stretnutia snažil priblížiť promótor pre ruženec P. Šimon Tyrol OP.

30. 04. 2010 — Pezinok — duchovná obnova a pracovné stretnutie s horliteľmi RB dekanátov Pezinok a Malacky — Celodenná duchovná obnova pre ruženčiarov z dekanátov Pezinok, Malacky a Senec v kapucínskom kostole v Pezinku sa už stáva peknou tradíciou. Aj tohto roku sa 30. 4. 2010 stretli ruženčiari z týchto dekanátov, ktoré patria do Bratislavskej arcidiecézy. Témou duchovnej obnovy bolo Božie milosrdenstvo ako odpoveď Boha na krutosť človeka. Nechýbala spoločná modlitba, adorácia, sviatosť zmierenia, svätá omša, beseda a tiež posedenie počas obedňajšej prestávky.

29. 04. 2010 — Limbach — duchovná obnova ružencového bratstva — 29. 4. 2010 sa v Cirkvi slávi sviatok svätej Kataríny Sienskej, dominikánky, ktorá je spolu so svätým Dominikom súčasťou ružencových oltárov a obrazov, kde prijímajú ruženec od Panny Márie. Ruženčiari z Limbachu, ktorý patrí do farnosti Grinava (dekanát Pezinok, Bratislavská arcidiecéza) sa modlitbou posvätného ruženca pripravili na spoločné slávenie svätej omše za prítomnosti detí a ich spevu. Počas nej páter Šimon deťom približoval ruženec a prepojenosť s naším životom. Po svätej omši nasledovala prednáška, v ktorej vysvetlil súvislosti medzi členmi ružencových bratstiev a dominikánskou rehoľou v dejinách, a takisto ukázal, ako je možné v dnešnej dobe pokračovať v tejto bohatej tradícii.

23.–25. 04. 2010 — Kežmarok — duchovné cvičenia pre horliteľov RB — V dňoch 23.–25. 4. 2010 sa konali v kláštore sestier redemptoristiek v Kežmarku duchovné cvičenia pre horliteľov a členov ružencových bratstiev. Bod 1707 uvedený v Katechizme Katolíckej cirkvi – „Celý život človeka, tak individuálny, ako aj kolektívny, sa javí ako dramatický zápas medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a tmou“ – bol hlavnou myšlienkou, o ktorej prítomní rozjímali. Rozpoltenosť vo vnútri, ale aj navonok, rozpoltenosť v rodinách, v ružencových bratstvách. Toto napätie, rozpoltenosť nám Kristus pomáha dostať do rovnováhy. Účastníci duchovných cvičení diskutovali o tom, ako má vyzerať fungujúce ružencové bratstvo. Vymenili si svoje skúsenosti a navzájom sa inšpirovali v tom, ako pokračovať v ružencovom apoštoláte.

21. 04. 2010 — Drienovská Nová Ves — duchovná obnova ružencového bratstva — Drienovská Nová Ves je filiálnou obcou farnosti Kendice v dekanáte Prešov-Solivar v Košickej arcidie­céze. Miestne ružencové bratstvo zorganizovalo 21. 4. 2010 duchovnú obnovu pri príležitosti výročia konsekrácie kostola. „Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží duch? Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý – a ním ste vy“ (1 Kor 3, 16–17). Prítomní si spoločne pripomenuli, že kostol je miesto, na ktorom si pripomíname hodnotu každého z nás ľudí ako najvzácnejšieho pokladu na zemi. Toto postavenie človeku vydobyl Kristus. Aj tomu sa učíme v modlitbe posvätného ruženca.

18. 04. 2010 — Myjava — duchovná obnova ružencového bratstva — Myjava leží v dekanáte Nové Mesto nad Váhom v Trnavskej diecéze. Poobede na tretiu veľkonočnú nedeľu (18. 4. 2010) sa práve v Myjave konalo stretnutie ružencového bratstva s promótorom pre ruženec organizované miestnými členmi, ktorým leží na srdci duchovný život farnosti, a preto prejavili záujem prehĺbiť život v ich RB. V prednáške im páter Šimon pripomenul zodpovednosť, ktorú je potrebné mať na pamäti, ak sme členmi spoločenstva. Aby sme sa nebáli pravidiel, naopak, aby sme v nich objavili pomôcku pre riešenie vzniknutých si­tuácií. Aby sme sa vyhýbali falošnej jednoduchosti, teda povrchnosti, lenivosti.

17. 04. 2010 — Stará Turá — duchovná obnova ružencového bratstva — V sobotu 17. 4. 2010 sa uskutočnila duchovná obnova pre členov ružencového bratstva (RB) v Starej Turej, ktorá patrí do dekanátu Nové Mesto nad Váhom v Trnavskej diecéze. Najskôr sa promótor pre ruženec stretol na farskom úrade s horliteľmi ruží a horliteľkou ružencového bratstva, kde spoločne rozprávali o živote ich bratstva. Nasledovala prednáška vo farskom kostole o tom, ako dnes nanovo objaviť krásu ruženca a spoločenstva modlitby. „Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?“ (Jn 21, 10), tieto slová počúvali v Evanjeliu tretej veľkonočnej nedele. Promótor sa zamýšľal spolu s prítomnými, prečo mohol Šimon Peter povedať, že miluje Ježiša viac ako ostatní apoštoli. Veď ho nedávno zaprel pred slúžkou. Ježiš však na inom mieste povedal: „komu bolo veľa odpustené, ten veľa miluje“. Petrovi bolo viac odpustené ako ostatným a preto mohol vyznať: „Áno, Pane...“

25. 03. 2010 — Nižný Klatov — duchovná obnova ružencového bratstva — Vo štvrtok 25. 3. 2010 na slávnosť Zvestovania Pána sa stretli ruženčiari v Nižnom Klátove pri Košiciach na duchovnej obnove. (Nižný Klátov je filiálkou Vyšného Klátova, ktorý patrí do dekanátu Košice-Západ, Košická arcidiecéza.) Začali modlitbou posvätného ruženca a slávením svätej omše, počas ktorej uvažovali nad Božím slovom: „Hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu“ (Hebr 10, 9). Taký bol život Pána Ježiša: „Mojím pokrmom je plniť otcovu vôľu.“ Taký bol život Panny Márie: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Boh vidí do srdca a čaká, kto je ochotný plniť Božiu vôľu. Ruženčiari z Nižného Klátova prejavili ochotu zodpovednejšie prežívať svoje členstvo v ružencovom bratstve.

21. 03. 2010 — Žaškov — duchovná obnova ružencových bratstiev farnosti Žaškov — V 5. pôstnu nedeľu (21. 3. 2010) sa uskutočnila duchovná obnova v Žaškove (dekanát Dolný Kubín, Spišská diecéza). „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň“ (Jn 8, 7). Mária nás učí hľadieť na Ježiša s dôverou. Spoznávať Ježiša ako toho, ktorý ma neprišiel odsúdiť, ale uzdraviť, spoznávať svoju hodnotu. Aj nad týmito myšlienkami uvažovali veriaci a rozhodli sa pokračovať v prehlbovaní svojho duchovného života aj skvalitnením fungovania ružencového bratstva.

19. 03. 2010 — Sihelné — duchovná obnova — V piatok 19. 3. 2010 na slávnosť sv. Jozefa sa konala duchovná obnova vo farnosti Sihelné, ktorá patrí do dekanátu Námestovo v Spišskej diecéze. „On proti nádeji v nádeji uveril, že sa stane otcom mnohých národov“ (Rim 4, 18). Uveriť proti nádeji, tak ako Abrahám, tak ako Mária, ako sv. Jozef. Aj my všetci sme pozvaní k takejto viere – nielen na papieri či v matrike, ale v srdci. Promótor pre ruženec pozval veriacich, aby sa nebáli podniknúť potrebné kroky, ktoré sú nevyhnutné pre život ružencového bratstva.

14. 03. 2010 — Obišovce — duchovná obnova ružencových bratstiev farnosti Obišovce — 4. pôstna nedeľa (14. 3. 2010) patrila ružencovému bratstvu v Kysaku, ktorý patrí do farnosti Obišovce (dekanát Prešov-Solivar, Košická arcidiecéza). „I vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec a bolo mu ho ľúto“ (Lk 15, 18), zneli slová evanjelia 4. pôstnej nedele, ktoré počúvali veriaci v Kysaku. Prekonať seba, vrátiť sa k Bohu a zažívať prijatie v otcovom dome je predmetom každodennej modlitby ruženčiarov. Popoludní pokračovala duchovná obnova prednáškou o potrebe obnoviť miestne ružencové bratstvo.

13. 03. 2010 — Košice-Sídlisko KVP — duchovná obnova ružencového bratstva — Boh sa neprestane namáhať, aby nás priviedol k sebe a dal nám spoznať svoju hodnotu.
V sobotu 13. 3. 2010 poobede začala duchovná obnova ružencového bratstva vo farnosti Božieho milosrdenstva v Košiciach, na sídlisku KVP (dekanát Košice-Západ, Košická arcidiecéza), úvodnou modlitbou a prednáškou. Pokračovala adoráciou s Eucharistickým požehnaním, po ktorom nasledovalo občerstvenie, modlitba posvätného ruženca, a vyvrcholením podujatia bolo slávenie svätej omše zo 4. pôstnej nedele.

06.–07. 03. 2010 — Hostice — duchovná obnova ružencových bratstiev farnosti Hostice — V podvečer v sobotu 6. 3. 2010 sa začala duchovná obnova ruženčiarov vo farnosti Hostice (dekanát Rimavská Sobota v Rožňavskej diecéze) stretnutím horliteľov ruží celej farnosti, do ktorej patria aj fi­liálne obce Jestice a Gemerské Dechtáre. V nedeľu 7. 3. 2010 dopoludnia počas slávení svätých omší sa veriacim prihovoril promótor pre ruženec. Povzbudil veriacich v tom, aby sa nebáli žiť svoju vieru. Pán Boh je neúnavný v predbiehaní nás prejavmi lásky. Slová z evanjelia to potvrdzujú: „Pane, nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho a pohnojím. Možno nabudúce prinesie ovocie“ (Lk 13, 9). Popoludní sa ruženčiari z celej farnosti stretli vo farskom kostole na prednáške o tom, ako má fungovať ružencové bratstvo.

05. 03. 2010 — Nižný Hrušov — duchovná obnova ružencových bratstiev farnosti — Duchovná obnova ružencového bratstva v Nižnom Hrušove (dekanát Vranov nad Topľou, Košická arcidiecéza) sa konala v prvý piatok v mesiaci 5. 3. 2010. Pobožnosťou krížovej cesty si veriaci pripomenuli vykupiteľské dielo Ježiša Krista. Počas slávenia svätej omše responzóriovým žalmom odpovedali: „Pamätáme, Pane, na divy, čo si učinil“ (Ž 105, 5). Po svätej omši nasledovala prednáška o tom, čo znamená byť členom ružencového bratstva.

28. 02. 2010 — Šebastovce — duchovná obnova RB — V poslednú februárovú nedeľu (28. 2. 2010), ktorú sme v Cirkvi slávili ako 2. pôstnu nedeľu, sa konala duchovná obnova pre členov RB v Šebastovciach (filiálka farnosti Košice-Barca, dekanát Košice-Juh, Košická arcidiecéza). Slávením svätej omše sa začala duchovná obnova. Vo svojom príhovore promótor pre ruženec pripomenul, že všetci sa v živote meníme. Otázkou je však to, či k dobrému alebo k zlému. Ruženec je dar, ktorý nás chce strážiť v živote, aby sme sa premieňali podľa obrazu Krista, tak ako Panna Mária. Popoludní obnova pokračovala modlitbou krížovej cesty a prednáškou o potrebe zotrvávať na modlitbe.

27. 02. 2010 — Kľušov — duchovná obnova ružencového bratstva — V sobotu 27. 2. 2010 sa o 9.00 hodine vo farnosti Kobyly (bardejovský dekanát, Košická arcidiecéza), do ktorej patria aj filiálne obce Kľušov a Janovce, začala celodenná duchovná obnova, ktorú zorganizovali členovia miestnych ružencových bratstiev. Čo je hriech, problémy v chápaní hriechu – to boli otázky, o ktorých rozjímali dopoludnia. Po prednáške nasledovala adorácia. Počas obedňajšej prestávky sa promótor pre ruženec Šimon Tyrol, duchovný otec Stanislav Takáč a horlitelia ruží i horlitelia ružencových bratstiev z celej farnosti stretli na spoločnom obede v kultúrnom dome. Popoludní nasledoval program, ktorého obsahom boli nasledujúce témy: Netradičné spytovanie svedomia, Božie milosrdenstvo ako otvorená náruč, a Boh, ktorý neúnavne hľadá to, čo sa stratilo. Po prednáškach nasledovala modlitba posvätného ruženca, zasvätenie Panne Márii, obnova sľubov členov RB. Vyvrcholením celodenného programu bolo slávenie svätej omše.

21. 02. 2010 — Predajná — duchovná obnova ružencových bratstiev farnosti Predajná — Viď správu nižšie.

17. 02. 2010 — Predajná — duchovná obnova ružencových bratstiev farnosti Predajná — Dva dni – Popolcová streda (17. 2. 2010) a prvá pôstna nedeľa (21. 2. 2010) – v programe promótora pre ruženec patrili farnosti Predajná, dekanát Brezno, ktorý patrí do Rožňavskej diecézy. Počas slávenia svätých omší a príhovorov Šimona Tyrola tak v stredu ako aj v 1. pôstnu nedeľu sa vo farskom kostole v Predajnej a vo filiálnom kostole v Jasení prítomní zamýšľali nad svojou zodpovednosťou za duchovný život vo svojej farnosti. Pôstne obdobie je darom, milostivým časom prehodnotiť svoj život. Miestni ruženčiari sa s podporou svojich duchovných otcov rozhodli pre obnovenie života v obidvoch ružencových bratstvách.

14. 02. 2010 — Skalité — duchovná obnova ružencového bratstva — Šiesta nedeľa v cezročnom období (14. 2. 2010) patrila farnosti Skalité (dekanát Čadca). Modlitbou ruženca a slávením nedeľnej Eucharistie sa začala duchovná obnova miestneho ružencového bratstva. Chrámom v Skalitom rezonovala otázka: Spoliehame sa na človeka alebo sa spoliehame na Boha? Patria nám Ježišove slová „blahoslavení, šťastní“, alebo „beda“? Po svätej omši pokračovala duchovná obnova prednáškou promótora, besedou a občerstvením v priestoroch cirkevnej ZŠ.

13. 02. 2010 — Čierne — duchovná obnova RB — Popoludní 13. 2. 2010 sa stretli na modlitbe a rozjímaní ruženčiari v Čiernom (dekanát Čadca). Po úvodnej modlitbe a prednáške páter Šimon Tyrol pripomenul, aké pohnútky viedli v minulosti k zakladaniu ružencových bratstiev a prečo je potrebné ružencové bratstvá zakladať aj dnes. Po besede nasledovala modlitba posvätného ruženca a slávenie Eucharistie, ktorým duchovná obnova vyvrcholila. Po skončení sa prítomní spolu so svojím duchovným otcom a promótorom stretli na občerstvení a neformálnej besede v pastoračných priestoroch farského úradu.

13. 02. 2010 — Svrčinovec — duchovná obnova RB — V sobotné ráno 13. 2. 2010 sa modlitbou posvätného ruženca začala duchovná obnova ružencového bratstva vo Svrčinovci (dekanát Čadca, Žilinská diecéza). Prítomní sa zamýšľali nad slovami evanjelistu Marka: „Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni zotrvávajú pri mne a nemajú čo jesť. Ak ich prepustím domov hladných, poomdlievajú na ceste, veď niektorí z nich prišli zďaleka“ (Mk 8,1–3). Je potrebné, aby naša viera bola živá, aby sme si stále viac uvedomovali, že nikto nemá takú starosť o dobro človeka ako Boh. Po stretnutí sa členovia RB rozhodli podniknúť potrebné kroky k obnove svojho ružencového bratstva.

07. 02. 2010 — Víťaz — duchovná obnova ružencového bratstva — Ruženčiari vo farnosti Víťaz (dekanát Sabinov, Košická arcidiecéza) zorganizovali duchovnú obnovu vo svojej farnosti 7. 2. 2010. Duchovná obnova sa začala slávením Eucharistie, počas ktorého spoločne rozjímali o svätosti. Zastavili sa pri hebrejskom slove „kadoš – svätý, iný“. Boh je svätý, lebo je iný ako celý stvorený, pominuteľný svet. Pozýva každého z nás, aby sme sa stávali „inými, svätými“, novými ľuďmi, bratmi a sestrami, ktorí majú spoločného Otca. Na popoludňajšom stretnutí páter Šimon Tyrol OP v prednáške pripomenul, akú charakteristiku má mať ruženčiar dnešnej doby. Následne sa členovia RB vo Víťazi rozhodli pre kroky potrebné k oživeniu svojho ružencového bratstva.

07. 02. 2010 — Chminianska Nová Ves — duchovná obnova ružencového bratstva — Piata nedeľa cez rok patrila stretnutiu RB v Chminianskej Novej Vsi, ktorá patrí do dekanátu Sabinov v Košickej arcidiecéze. Bojíme sa odovzdať úplne a s dôverou do Božej vôle. Držíme sa neraz všetkými možnými prostriedkami pominuteľných vecí. Je potrebné vnímať Božiu prítomnosť ako mocnú, ochrannú, a už nepominuteľnú, ktorá začína „tu a teraz“. V opačnom prípade platia slová sv. Pavla: „ibaže by ste boli nadarmo uverili“ (1 Kor 15, 2). Po svätej omši nasledovalo stretnutie členov RB, v ktorom už vykonali potrebnú obnovu a povzbudili sa k vytrvalosti a zodpovednému prežívaniu svojej viery.

06. 02. 2010 — Vrbové — duchovná obnova ružencových bratstiev farnosti Vrbové — V predvečer piatej nedele cez rok sa konala duchovná obnova pre členov RB vo Vrbovom (dekanát Piešťany, Trnavská diecéza). Po modlitbe posvätného ruženca nasledovalo slávenie Eucharistie, počas ktorého prítomní rozjímali nad Božím slovom z knihy proroka Izaiáša: „Beda mi, som stratený, som človek s nečistými perami.“ Modlitba nám otvára oči, ukazuje neraz zvykové prežívanie viery, povrchnosť, hriech... Po svätej omši promótor pre ruženec pripomenul zmysel oživenia RB v dnešnej dobe a spôsob, akým je potrebné postupovať.

31. 01. 2010 — Závadka — duchovná obnova RB — Ruženčiari zo Závadky, ktorá patrí do farnosti Topoľovka v dekanáte Humenné v Košickej arcidiecéze, zorganizovali duchovnú obnovu, ktorá sa konala na štvrtú nedeľu v období cez rok (31. januára 2010). Modlitbou posvätného ruženca a slávením svätej omše sa začal dopoludňajší program. Božie slovo, nad ktorým sa zamýšľali, znelo: „Budú proti tebe bojovať no nepremôžu ťa, lebo s tebou som ja, hovorí Pán, ja ťa zachránim“ (Jer 1, 19). Popoludní sa stretli ruženčiari na prednáške a besede s promótorom pre ruženec. Ruženčiari zo Závadky už vykonali obnovu svojho bratstva, a preto bolo povzbudivé počúvať a pozorovať ovocie tejto zmeny. Nakoniec sa všetci presunuli do kultúrneho domu, kde pokračovalo neformálne stretnutie s pohostením.

24. 01. 2010 — Kavečany — stretnutie s RB — Popoludnie 24. januára bolo časom pre stretnutie RB v Kavečanoch (dekanát Košice-stred, Košická arcidiecéza). Stretnutie sa začalo spoločnou modlitbou posv. ruženca, ktorú viedol páter Andrej Visokai, po nej nasledoval blok informácií o správnom fungovaní RB, následne zodpovedanie otázok súvisiacich so životom v RB. Milým koncom bolo posedenie na fare za prítomnosti duchovného otca Ondreja Nagya, veriacich a pátra Andreja Visokaia.

24. 01. 2010 — Podhradík — duchovná obnova RB — Poslednou zastávkou pátra Šimona vo farnosti Nižná Šebastová bolo stretnutie s členmi ružencového bratstva Podhradík. Popoludní 24. januára sa stretli v hojnom počte v miestnom kultúrnom dome na prednáške o tom, aké vlastnosti má mať člen RB – zodpovednosť a osobný vzťah k Ježišovi, podľa vzoru Panny Márie. Po besede a zodpovedaní otázok sa ruženčiari z Podhradíka rozhodli urobiť obnovu ich RB. Na záver sa všetci občerstvili dobrotami, ktoré si ruženčiari sami pripravili a priniesli.

24. 01. 2010 — Vyšná Šebastová — duchovná obnova RB — Nedeľa 24. januára dopoludnia patrila ružencovému bratstvu (RB) vo Vyšnej Šebastovej (filiálka farnosti Nižná Šebastová). Modlitbou posvätného ruženca a slávením svätej omše sa začala duchovná obnova RB. Po skončení sv. omše promótor pre ruženec ponúkol postup, akým spôsobom je možné oživiť ich RB.

23. 01. 2010 — Ľubotice — duchovná obnova RB — Popoludní 23. januára sa uskutočnila duchovná obnova aj vo filiálnom kostole v Ľuboticiach (filiálka farnosti Nižná Šebastová). V prednáške a besede páter Šimon Tyrol prítomným vysvetlil, akým spôsobom je potrebné vykonať obnovu v ich ružencovom bratstve (RB). Modlitba posvätného ruženca a slávenie Eucharistie bolo vyvrcholením obnovy. Po skončení svätej omše nasledovalo pracovné stretnutie horliteľov RB a občerstvenie v priestoroch obecného úradu.

23. 01. 2010 — Nižná Šebastová — duchovná obnova RB — V sobotné ráno 23. januára 2010 sa napriek mrazivému a chladnému počasiu stretli ruženčiari z Nižnej Šebastovej, dekanát Prešov–mesto (Košická arcidiecéza) na duchovnej obnove. Po modlitbe k Duchu Svätému nasledovala prednáška pátra Šimona Tyrola o tom, prečo dnes zakladať organizované modlitebné skupiny – ružencové bratstvá, a akým spôsobom je to možné. Cez prestávku sa spoločne občerstvili a nasledovala modlitba posvätného ruženca. Počas svätej omše rozjímali nad slovami evanjelia: „Ježiš vošiel so svojimi učeníkmi… Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: ,Pomiatol sa.‘“ (Mk 3, 20–21) Priliehavý text Božieho slova, ktoré pripomína, že tak ako Ježiš, aj tí, ktorí sa ho usilujú nasledovať, sú neraz nepochopení. Nakoniec sa duchovná obnova skončila príjemným stretnutím pána farára, promótora pre ruženec a horliteľov ružencového bratstva na spoločnom obede.

17. 01. 2010 — Humenné — duchovná obnova RB — Členovia ružencového bratstva pri kostole Všetkých svätých v Humennom (Košická arcidiecéza) spoločne s ostatnými veriacimi farnosti počas druhej nedele cez rok prežívali deň duchovnej obnovy. Dopoludnia sa počas svätých omší, ktoré celebroval páter Šimon Tyrol, zamýšľali nad Božím slovom danej nedele. „Ako ženích má radosť z nevesty, tak z teba bude mať radosť tvoj Boh.“ (Iz 62, 5) Pán Boh nebude mať pokoja, kým sa jeho stratený ľud nevráti k nemu. Boh je ten, ktorý sa nikdy neunaví našou zanovitosťou, našimi hriechmi, ale do poslednej chvíle nášho života bude zápasiť o našu spásu. Popoludní sa stretli ruženčiari na modlitbe a rozjímaní o tom, prečo je potrebné aj v dnešnej dobe zotrvávať na modlitbe a v spoločenstve modliacej sa Cirkvi. V podvečer toho istého dňa sa promótor pre ruženec stretol s ruženčiarmi v nemocničnej kaplnke Matky ustavičnej pomoci v Humennom, aby spoločne založili nové ružencové bratstvo.

11. 01. 2010 — Vinodol — duchovná obnova RBRuženčiari spolu so svojím duchovným otcom zorganizovali v rámci farskej celodennej adorácie vo Vinodole v Kostole Ružencovej Panny Márie, ktorý je súčasťou Vrábelského dekanátu v Nitrianskej diecéze, duchovnú obnovu, ktorú viedol promótor pre ruženec P. Šimon Tyrol OP. Témou modlitieb a rozjímaní bola svätá omša. Po dni prežitom s Ježišom a Eucharistickom požehnaní nasledovalo slávenie svätej omše. Napokon sa horlitelia ruží a horliteľka ružencového bratstva stretli na fare s duchovným otcom a promótorom pre ruženec, aby si spoločne zodpovedali nejasnosti súvisiace so životom v RB.

10. 01. 2010 — Tvrdošín — duchovná obnova RBNa stretnutí s ruženčiarmi z Tvrdošína (dekanát Trstená, Spišská diecéza) sa promótor pre ruženec Šimon Tyrol počas homílie, ktorá bola súčasťou slávenia Krstu Krista Pána, zamýšľal nad otázkou prežívania našich krstných sľubov. Povzbudil veriacich, aby neboli kresťanmi len na papieri v matrike, ale aby svedčili o svojom kresťanstve najmä životom. Popoludní sa ruženčiari stretli v hojnom počte na prednáške o tom, akým spôsobom dnes prežívať a rozvíjať svoju vieru aj formou členstva v RB.

 

 

Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci

Zoznam plánovaných duchovných obnov v roku 2018

Zoznam priebežne aktualizujeme na stránkach časopisu Ruženec. Zmena programu vyhradená.

8. september (sobota) — Bánov

9 september (nedeľa) — Bzovík

9 september (nedeľa) — Chlebnice

16. september (nedeľa) — Levoča

22. september (sobota) — Dlhá Lúka

22. september (sobota) — Báb

22. september (sobota) — Liptovské Matiašovce

23. september (nedeľa) — Kapušany, Lipníky, Lada

13. október (sobota) — Rajec

14. október (nedeľa) — Myjava

21 október (nedeľa) — Slovenská Ves

21. október (nedeľa) — Vyšné Opátske

10 november (sobota) — Stráňany